A GYED a gyermekvállalás támogatásához nyújtott egészségbiztosítási pénzbeli ellátás, amely

  • biztosítási jogviszony (általános szabályok szerint járó GYED, nagyszülői GYED),
  • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (nevelőszülői GYED), illetve
  • felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszony (diplomás GYED)

alapján állapítható meg.

Ki jogosult a GYED-re az általános szabályok szerint?

A gyermeket saját háztartásban nevelő

  • biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt;
  • anya és az a személy, aki csecsemőgondozási díjban (CSED) részesült, de a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultság időtartama alatt megszűnt, és a gyermek születését megelőző két éven belül rendelkezik 365 nap biztosítási idővel.

Milyen időtartamra jár?

A gyermekgondozási díj (GYED) a csecsemőgondozási díj (szülési szabadság), illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár a szülőnek.

Milyen összegű?

A gyermekgondozási díj összege a szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, 2024. évben bruttó 373 520 Ft. A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét a minimálbér emelését követő 15 napon belül hivatalból felülvizsgálják, és a megemelt összeghatár figyelembevételével a minimálbér emelésének napjára visszamenőlegesen újra megállapítják.

A gyermekgondozási díj bruttó összegéből 10% nyugdíjjárulék és 15% személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra. A szülő érvényesítheti belőle a családi kedvezményt.

Igényelhető-e visszamenőlegesen?

A gyermekgondozási díj visszamenőleg, legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennáll.

Lehet-e a GYED mellett munkát végezni?

A szülő az általános szabályok szerint járó GYED mellett korlátlan időtartamban, bármilyen jogviszonyban dolgozhat.

Hol és hogyan igényelhető?

– Az ellátás iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatójához kell benyújtania az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon.

– Ha az igénylő önfoglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó), az ellátás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be az egészségbiztosítóhoz az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon, amely innen letölthető.

– A gyermekgondozási díj iránti kérelmet a csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon.

– Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, benyújtani:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, abban az esetben, ha a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermekre vonatkozóan más személy igényli, mint aki részére a csecsemőgondozási díjat megállapították,
  • a biztosítás megszűnését követően igényelt ellátásnál az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt,
  • a gyermeket örökbefogadási szándékkal gondozó személy esetén az örökbefogadási eljárás megindításáról szóló igazolást,
  • örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot,
  • családbafogadó gyám esetén a gyámkirendelő határozatot.

Gyermekgondozási díjjal kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján érhető el.