Ki jogosult A CSALÁDI PÓTLÉKRA?

A saját háztartásban nevelt gyermekre tekintettel

  • a szülő
  • a nevelőszülő
  • a gyám
  • az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték

Szülőnek tekintendő: a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő; a szülővel együtt élő házastárs; az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja.

A családi pótlékra való jogosultság során a bejegyzett élettársakra a házastársakra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Milyen időtartamra jár a családi pótlék?

- A még nem tanköteles gyermekre tekintettel, továbbá

- a tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint

- a tankötelezettsége megszűnését követően köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a 20. – sajátos nevelési igényű tanuló esetén 23. – életévét betölti.

Milyen összegű A CSALÁDI PÓTLÉK?

A családi pótlék havi összege

családi pótlék

Igényelhető-e visszamenőlegesen?

A családi pótlékot visszamenőleg, legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennállt.

családi pótlék IGÉNYLÉS - Hol és hogyan?

A családi pótlék igénylés benyújtható

  • személyesen
  • a fővárosi és vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál: https://kormanyhivatalok.hu/elerhetosegek
  • az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablaknál): https://kormanyhivatalok.hu/kormanyablakok
  • a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen
  • postai úton (Magyar Államkincstár, 1919 Budapest)
  • elektronikusan: A kérelmet elektronikusan a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani a "Juttatás, segély" főcsoporton belül a "Családok támogatása" menüpont alatt található űrlapok kitöltésével.

Nyomtatvány családi pótlék igényléséhez

Az igénylést a „Kérelem családi pótlék megállapítására” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani.

A családi pótlékkal kapcsolatosan bővebb információk érhetők el a Magyar Államkincstár honlapján.

Bővebb információ a családi pótlék igényléséről itt olvasható.