Ki jogosult diplomás GYED-re?

Diplomás GYED-re az a szülő nő jogosult, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

  • az általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem biztosított, vagy a gyermeke születését megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),
  • a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben – a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével – teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.
  • a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
  • a gyermeket saját háztartásában neveli,
  • magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
  • a gyermeke születésének időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A vér szerinti apa akkor lehet jogosult diplomás GYED-re, ha a szülő nő meghal, vagy a fent felsorolt feltételek valamelyikének nem felel meg. A vér szerinti apának a diplomás GYED – szülő nőre vonatkozóan felsorolt – valamennyi jogosultsági feltételének meg kell felelnie.

2020. január 1-től az a diplomás GYED-ben részesülő anya (illetve apa) is jogosult lehet diplomás GYED-re, akinek az ellátás folyósítása alatt vagy annak megszűnését követő 1 éven belül születik meg az újabb gyermeke.

Milyen időtartamra jár a diplomás GYED?

A diplomás GYED a gyermek születésétől a gyermek 2 éves koráig jár.

Milyen összegű a diplomás GYED?

A diplomás GYED összege az alapképzésben részt vett hallgatóknál a minimálbér 70%-a, 2024-ben bruttó 186 760 Ft; a mesterképzésben részt vetteknél a garantált bérminimum 70%-a, 2024-ben bruttó 228 200 Ft.

Az ellátás bruttó összegéből 10% nyugdíjjárulék és 15% személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra, és érvényesíthető belőle a családi kedvezmény.

Igényelhető-e visszamenőlegesen a diplomás GYED?

A diplomás GYED visszamenőleg, legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennáll.

Lehet-e a diplomás GYED mellett munkát végezni?

A diplomás GYED mellett a gyermek születését követő 169. naptól lehet munkát végezni.

Hol és hogyan igényelhető a diplomás GYED?

– A diplomás GYED iránti kérelmet a gyermek születésekor nem biztosított anyának, illetve az apának a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítóhoz, a gyermek születésekor biztosított anyának a foglalkoztatójához kell benyújtania az „Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon.

– Ha az igénylő önfoglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó), az ellátás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be az egészségbiztosítóhoz az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon, amely innen letölthető.

– Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, benyújtani:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
  • a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt,
  • ha az igénylő EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatát,
  • amennyiben a vér szerinti apa a szülő nő halála miatt igényli az ellátást, mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

Diplomás GYED-del kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján érhető el.