A képzés célja

A képzés olyan komplex program, amely segíti a pedagógusokat, a szociális területen dolgozókat és a civil szférában tevékenykedő, pályaorientációs feladatot is ellátó szakembereket a  pályaorientációs folyamat támogatásában. A program célja, olyan együttműködések kialakítása, amelyek során a köznevelés intézményeiben a gyermekek és a tanulók életpálya-építésének támogatása a nevelői-oktatói munkában folyamatba ágyazottan jelenik meg. A program során a szakemberek megismerik a pályaorientáció szereplőit, valamint, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a bevonásukhoz, különös tekintettel a család kiemelt szerepére és a családban rejlő erőforrások aktivizálásának módjaira.

A képzés jellege

  • akkreditált pedagógus-továbbképzés (Engedélyszám: 74/10/2022)
  • szociális minősített szabadon választható továbbképzés (Engedélyszám: T-05-005/2022)

A képzés célcsoportja

Köznevelési (pedagógus) ágazatban: köznevelési intézményben foglalkoztatott intézményvezető, tanító, intézményvezető-helyettes, tanár, diákönkormányzatot segítő pedagógus, gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős, konduktor, munkaközösség-vezető, logopédus, osztályfőnök, kollégiumi nevelő, pszichológus, szabadidő-szervező, szociálpedagógus, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető, könyvtáros tanár (tanító), fejlesztő pedagógus, óvodapedagógus, szakoktató, gyakorlati oktató

Szociális ágazatban: család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona és gyermekotthonok szakdolgozói, vezetői, tanácsadói munkakörben foglalkoztatottak

A jelentkezés feltétele

Köznevelési (pedagógus) ágazatban: A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt munkakörök betöltésére jogosító szakok és szakképzettségek.

Szociális ágazatban: Család-és gyermekjóléti szolgálat, család-és gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona és gyermekotthon ellátási formákban betöltött vezetői beosztás, illetve intézményi munkakör.

A képzés formája

A továbbképzés időtartama 30 óra, amely 3 alkalommal napi 10 órában kerül lebonyolításra. Az 1-2. alkalom két egymást követő napon, a 3. alkalom 2 héttel ezek után valósul meg személyes jelenléti formában 14-20 fős csoportokban.

Főbb tematikai egységek

  1. Pályaorientáció elméleti alapjai
  2. A pályaorientációhoz kapcsolható információforrások
  3. Pályaorientációs folyamat szereplői, szerepek és feladatok meghatározása
  4. Család szerepe a pályaorientáció folyamatában
  5. Hálózati együttműködés keretei, megvalósítási módok
  6. Projektszemlélet a pályaorientációs programokban

A képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése 

Köznevelési (pedagógus) ágazatban: tanúsítvány (30 óra)

Szociális ágazatban: igazolás (32 pont)

A képzés óraszámát a köznevelési törvény hatálya alá eső köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak tudják a teljesítendő továbbképzési kötelezettségük keretei között elszámolni.

A képzés a szakképző intézményben dolgozó oktatók és a többcélú szakképző intézményben köznevelési alapfeladat-ellátásra pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára előírt szakképzési oktatói továbbképzés teljesítésébe nem számítható be.

A szakképzési törvény hatálya alá tartozó oktatóknak a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény végrehajtási rendelete 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet szerint szükséges a továbbképzési kötelezettségüknek eleget tenni az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján szervezett továbbképzések keretében.

Részvételi díj

A képzés a Családbarát ország elnevezésű, EG-00140-003/2021 azonosítószámú hazai finanszírozású projekt keretében valósul meg, a projekt megvalósítási időszakában térítésmentes.

Jelentkezés

A csoportokat 2022 őszétől folyamatosan indítjuk. 

Érdeklődni lehet: kepzes@csalad.hu

Regisztráció a https://kepzesek.csaladbaratorszag.hu/login/index.php oldalon.