A három- vagy több gyermekes családok legalább 7 üléses új személygépkocsi vásárlásához 2,5 millió forint (de legfeljebb a vételár 50%-ának megfelelő) támogatást igényelhetnek a Magyar Államkincstártól.

A kedvezményről, a jogosultság feltételeiről a 45/2019. (III. 12.) kormányrendelet rendelkezik.

Legfontosabb tudnivalók az autóvásárlási támogatásról

 • az autóvásárlási támogatást a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztálya fogja megállapítani
 • az autóvásárlási támogatás kérelmet legkorábban a 2019. július 1-jén fennálló tényállás alapján, 2019. július 1-jétől lehet benyújtani elektronikus úton, postai úton írásban, illetve személyesen a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán, valamint bármelyik kormányablaknál
 • a kérelmet a Kincstár honlapján megtalálható formanyomtatványon, valamint a csatolandó magánokiratok kitöltésével és aláírásával lehet benyújtani
 • az autóvásárlási támogatás kérelemhez másolatban csatolni kell, vagy be kell mutatni a személyazonosságot igazoló dokumentumot (elsősorban jogosítvány, személyi igazolvány, útlevél,)

Az autóvásárlási támogatás feltételei

 • az autóvásárlási támogatást kérelmező legalább három vagy több gyermek után jogosult családi pótlékra. A gyermekek számának megállapításánál a családi pótlékra már nem jogosult gyermekek nem számítanak a jogosulti körbe. Ugyanakkor a jogosultság szempontjából figyelembe vehető a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, függetlenül attól, hogy családi pótlékra jogosult vagy sem, feltéve, hogy jelenleg vagy a jogosultság megszűnéséig magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül(t) és a kérelmező háztartásában van gondozva. Ezen kívül figyelembe vehető még harmadik gyermekként a várandós nő megszületendő gyermeke a várandósság 12. hetét követően;
 • legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult gyám, mely esetben a gyermekek számába a gyámság alatt álló gyermek akkor számít bele, ha mindkét szülője meghalt, és a gyámság legalább egy éve fennáll;
 • vizsgálni kell, hogy a támogatást igénylő vagy házastársa/élettársa, valamint a gyermekek figyelembevételével korábban szerzési támogatásban nem részesültek. Ez alól kivételt képez, ha az igénylő házassága/élettársi kapcsolata megszűnt, és a korábban szerzési támogatással megszerzett gépkocsit nem az a személy használja tovább, aki nagycsaládosnak minősül;
 • a autóvásárlási támogatást kérelmező vagy házastársa/élettársa rendelkezik legalább „B” kategóriás, érvényes vezetői engedéllyel;
 • Magyarországon bejelentett lakóhely;
 • a kérelmezőnek nem lehet az állami hatóságnál nyilvántartott tartozása. Bármilyen összegű tartozás fennállása a szerzési támogatás megállapításának korlátja, illetve nem állhat bűncselekmény elkövetése miatt büntetés hatálya alatt.

A szerzési támogatásra való jogosultság feltételeinek a kérelem benyújtása napján kell fennállnia.

Az autóvásárlási támogatás összege az autó bruttó vételárának 50%-a, de maximum 2.500.000-Ft.

A támogatásra jogosító személygépkocsira vonatkozó kritériumok

 • új autónak minősül, vagy maximum 2.000 km futott bemutató autó,
 • legalább hét állandó ülőhellyel rendelkezik,
 • lakóautóra a támogatás nem vehető igénybe

Az autóvásárlási támogatás eljárási szabályai

 • az autóvásárlási támogatás kérelem elbírálásáról a Kincstár határozatban hoz döntést. Az eljárás illeték- és költségmentes.
 • a Kincstár a határozatokat tértivevényes küldemény formájában kézbesíti a kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának
 • a határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül lehet az adásvételi szerződést vagy lízingszerződést megkötni
 • ha az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés a határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül nem jön létre, vagy a személygépkocsi megszerzése a határozat véglegessé válása előtt megtörténik a szerzési támogatás nem folyósítható
 • a szerzési támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsi az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés hatálybalépésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el, illetve a jármű átalakítása nem engedélyezhető
 • kivéve, ha személygépkocsit műszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen kivonták, illetve ellopták
 • az autókereskedő az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés megkötésekor a gépkocsit a „Családbarát Magyarország” logóval ellátja
 • az autóvásárlási támogatás kérelem benyújtására 2022. december 31-ig van lehetőség

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, ha a szerzési támogatással megszerzett autóra 3 éven belül CASCO biztosítást kötnek, a biztosítók a Kincstárat társ-biztosítottként jegyzik be.

A autóvásárlási támogatást az alábbi esetekben kell visszafizetni

 • a megállapításra a kérelemben feltüntetett adatok illetve nyilatkozatok a valóságnak nem megfelelő adattartalma alapján került sor
 • az autóvásárlási támogatásra jogosult az elidegenítési tilalom bejegyeztetésével kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti
 • az autóvásárlási támogatással rendelkező személy adásvételi vagy pénzügyi lízingszerződés megkötésétől számított három éven belül házasságának felbomlása, vagy élettársi kapcsolatának – nem az élettárs halála miatt bekövetkezett – megszűnése miatt, már nem minősül nagycsaládosnak
 • ha a szerzési támogatás során figyelembe vett örökbe fogadott gyermek jogállását az adásvételi/lízingszerződés keltét követő két éven belül megszűntetik (felbontják)

Az autóvásárlási támogatás kérelem benyújtása

Az autóvásárlási támogatás kérelmek benyújtása 2019. július 1-jétől kezdődően az alábbi címekre történhet:

 • postai úton:

Magyar Államkincstár

Családtámogatási Főosztály

1919 Budapest vagy

https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,CS

 • valamennyi kormányablaknál személyesen

Telefonon az alábbi ügyfélszolgálati számokon érdeklődhetnek

+36-1/452-2910

+36-30/344-0045

+36-70/460-9005

+36-20/881-9535

Személyes ügyfélfogadás

2019. július 1-jétől a Magyar Államkincstár 1081 Budapest, Fiumei út 19/A. szám alatti székházában nyílik lehetőség személyes ügyfélfogadásra illetőleg igénybejelentés benyújtására.