Hazánkban az a legfőbb szándék, hogy biztonságos környezetet nyújtó szülők gondoskodása mellett nőhessenek fel azok a gyermekek, akiket örökbe fogadhatónak nyilvánítottak. Továbbra is szakemberek döntik el, hogy az örökbe fogadni szándékozók személyiségük és körülményeik alapján alkalmasak-e gyermek örökbefogadására. A házaspárokat előnyben kell részesíteni, de az arra alkalmas egyedülállók előtt továbbra is fennáll az örökbefogadás lehetősége. A családokért felelős tárca nélküli miniszternek különös méltánylást érdemlő esetekben van hozzájáruló szerepe az egyedül örökbefogadni szándékozók örökbefogadásra való alkalmasságának megállapításához. Ezt a gyámhatóság kezdeményezi, az örökbe fogadni szándékozónak nincs teendője ezzel kapcsolatban.

Elsődleges szabályok

• Az örökbefogadónak cselekvőképes, legalább 25 éves személynek kell lennie, akit nem tiltott el a bíróság a közügyek gyakorlásától, illetve nem szüntette meg a bíróság a szülői felügyeleti jogát a saját gyermeke vonatkozásában, továbbá nincs nevelésbe vett gyermeke.

• Ha 3 évesnél idősebb az örökbefogadott gyermek, ő és az örökbe fogadó szülő között akár 50 év is lehet a korkülönbség, míg három év alatti gyermek esetében 45 év a jogszabályban előírt legmagasabb korkülönbség, míg a minimálisan előírt korkülönbség örökbefogadott és örökbefogadó között 16 év.

• Az örökbefogadásra való alkalmasság megállapítására és örökbefogadás engedélyezésére vonatkozó gyámhatósági eljárás illetékmentes (ingyenes). A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéért sem kell fizetni, az ingyenes az örökbe fogadó szülő számára is. A közhasznú szervezetek az örökbe fogadni szándékozó személy(ek) részére nyújtott szolgáltatásért – a jogszabályban meghatározottak szerint – költséget állapíthatnak meg. Az örökbefogadás feltétele egy közvetítő szervezet részvétele, ez lehet az adott megyei/fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vagy egy – erre működési engedéllyel rendelkező – örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet (civil szervezet).

• A belföldi örökbefogadásra csak Magyarországon élők jogosultak. Magyar állampolgárságú, de külföldön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező örökbe fogadni szándékozók a nemzetközi örökbefogadás keretében fogadhatnak örökbe gyermeket Magyarországról.

• Az örökbefogadói tanfolyam elvégzése nem kötelező, de ingyenesen igénybe vehető a sikeres örökbefogadás érdekében. Az örökbefogadói tanfolyam egészen az örökbefogadás engedélyezéséig elvégezhető.

Alkalmasság

Ha megszületett a döntés a családban az örökbefogadás folyamatának elindításáról, első lépésként a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes megyei/fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál az örökbefogadási tanácsadóval szükséges felvenni a kapcsolatot örökbefogadásra való alkalmassági vizsgálat érdekében.

• Az örökbefogadási alkalmassági vizsgálaton személyes (orvosi és pszichológiai) és környezeti alkalmasságot mérnek fel. Az alkalmassági vizsgálathoz a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat megkeresi a háziorvost és a szakorvost, amennyiben a jelentkezők egészségügyi állapota ezt indokolja, továbbá környezettanulmányt készít az örökbe fogadni szándékozók otthonában, valamint az örökbe fogadni szándékozók pszichológiai vizsgálat is elvégzi.

A szakszolgálat hivatalos megkeresésben kéri fel a háziorvost, hogy nyilatkozzon arról, hogy az örökbe fogadni szándékozó személy szenved-e

a) a gyermek megfelelő ellátását is korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban;

b) súlyos pszichotikus zavarban;

c) alkoholfüggőségben;

d) kábítószer-függőségben;

e) olyan betegségben, amely miatt – akár időszakosan is – akadályozott a gyermekről való gondoskodásban, illetve amely a gyermek fejlődését veszélyezteti.

• A szakorvosi megkeresésnél – indokolt esetben - arról kér a szakszolgálat véleményt, hogy mennyire stabil a jelentkező állapota, várható-e rosszabbodás, ha igen, akkor milyen következményekkel, az egészségi állapot lehetővé teszi-e, hogy örökbefogadó szülői feladataikat ellássák.

• Környezettanulmányt is végeznek a szakemberek. Ez nemcsak a lakhatási körülmények feltérképezését jelenti, hanem a jelentkezők anyagi helyzetének, életkörülményeinek vizsgálatát is. A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársai érdeklődhetnek a leendő nagyszülőkről, a gyermeknevelésben várhatóan segítséget nyújtó rokonokról, a baráti körről, a környék óvodáiról, iskoláiról, a szabadidős, hobbi tevékenységekről, a nyaralási szokásokról. Az örökbefogadási tanácsadó ezzel feltérképezi a családi, rokoni kapcsolatokat, kik azok, akik a gyermeknevelésben várhatóan segítséget nyújthatnak.

• Tanulmányozzák az örökbe fogadni szándékozók motivációját, a család élethelyzetét, nézik az életkort és a személyiséget, a gyermek nevelésével kapcsolatos elképzeléseiket.

• Fontos szempont, hogy a jelentkezők biztosítani tudják-e az örökbe fogadandó gyermek harmonikus fejlődését, felnevelését. A biztonság kérdése kiemelt szerepet kap, hiszen az érintett gyermekek egy része rendkívül nehéz élethelyzetből kerül a gyermekvédelmi rendszerbe. A szükséges jövedelemigazolást első alkalommal az alkalmassági határozat megszerzése érdekében, még a gyámhivatali eljárás előtt kell benyújtani a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnak. Az örökbefogadáshoz nincs előírt minimális jövedelem!

• Nem fogadhat örökbe gyermeket, akit eltiltottak a közügyek gyakorlásától, és akinek megszüntették a szülői felügyeleti jogát, vagy akinek a gyermekét nevelésbe vették.

Ki fogadható örökbe?

A gyermek örökbefogadható, ha vér szerinti szülei úgy döntenek, hogy hozzájárulnak gyermekük örökbefogadásához. Örökbe fogadható az a gyermek,

a) akinek a szülei nyilatkozattal a gyámhivatalban hozzájárultak az örökbefogadásához és a gyermek betöltötte a 6 hetes életkorát;

b) aki nevelésben van, és a gyámhivatal végleges határozattal örökbefogadhatónak nyilvánította;

c) akinek a szüleit a bíróság jogerős ítélete megfosztotta szülői felügyeleti jogaiktól;

d) akit az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén (inkubátorban) helyeztek el, feltéve, hogy hat héten belül a szülő a gyermekért nem jelentkezik;

e) akinek a szülei elhunytak.

Nyílt és titkos örökbefogadás

Ha a vér szerinti szülők számukra ismert személy általi örökbefogadáshoz járulnak hozzá, akkor nyílt az örökbefogadás, ha számukra ismeretlen személy fogadja örökbe a gyermeket, akkor titkos az örökbefogadás.

A közhasznú (civil) szervezetek (alapítványok és egyesületek) csak hazai nyílt örökbefogadást közvetítenek, a közreműködésükkel általában krízishelyzetben lévő anyák újszülöttjeit lehet örökbe fogadni. Ebben az esetben a baba már a kórházból a végleges családjába kerül. A civil szervezetek tájékoztatják az örökbe fogadni szándékozókat, hogy az újszülött gyermek vér szerinti szülei gyermekük 6 hetes életkorának betöltéséig visszavonhatják a nyílt örökbefogadáshoz tett hozzájáruló nyilatkozatukat annak érdekében, hogy a gyermek a családjukban növekedjen fel. Ilyen visszavonásra csak kevés alkalommal kerül sor a gyakorlatban, hiszen a krízistanácsadás alkalmával a vér szerinti szülők megfelelő tájékoztatást és támogatást kapnak ahhoz, hogy gyermekük sorsáról megalapozott döntést tudjanak hozni. Jelenleg kilenc civil szervezet rendelkezik működési engedéllyel arra, hogy örökbefogadást közvetíthet.

Örökbefogadást közvetítő szervezetek:

Alfa Szövetség

https://alfaszovetseg.hu/

Baptista Szeretetszolgálat

http://www.baptistasegely.hu/

Bölcső Alapítvány

http://bolcso.hu/

Dawn Alapítvány

www.downalapitvany.hu

Együtt az Életért Közhasznú Egyesület

https://egyuttazeletert.org/

Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány

https://feszekalapitvany.hu/

Gólyahír Egyesület

https://www.golyahiregyesulet.hu/

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány

www.kezenfogva.hu

Várva Várt Alapítvány

https://www.varvavart.hu/

A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat jogosult a titkos örökbefogadások elősegítésére, ideértve a nemzetközi örökbefogadásokat is, és emellett nyílt örökbefogadás elősegítésében is részt vehet.

Ismerkedés

Az örökbefogadási folyamat alapvető szabálya, hogy mindig a gyermeknek keresnek szülőt az erre jogosult szakemberek és nem fordítva. A legfontosabb szempont, hogy a nyilvántartásban szereplő örökbe fogadni szándékozók közül a törvénynek megfelelően, a jelentkezési sorrend figyelembevételével a legmegfelelőbb örökbefogadót válasszák ki.

Az első találkozón a leendő szülők megismerhetik a gyermek élettörténetét, anonim módon, lehetőség van a rendelkezésre álló fényképek megtekintésére. Ezek alapján néhány nap gondolkodási időt kapnak, hogy eldöntsék személyesen is szeretnék-e megismerni a gyermeket.

A következő alkalommal már személyesen is láthatják a leendő szülők a gyermeket, de ismerkedésre még nincs lehetőség.

Ha az örökbefogadók részéről pozitív döntés születik, a tanácsadó megszervezi az első személyes találkozót. Ha a szülők elkötelezettek maradnak, a barátkozási folyamat folytatódik legfeljebb további 30 napig, amíg a gyermek és leendő szülei között ki nem alakul az érzelmi kötődés.

Az örökbefogadás engedélyezése

Az örökbe fogadni szándékozók és a gyermek törvényes képviselője kérheti az örökbefogadás engedélyezését a gyámhatóságtól. A megyei/fővárosi kormányhivatalok járnak el az örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhatóságként. A gyámhatóság lefolytatja az örökbefogadási eljárást, ennek keretében nyílt örökbefogadás esetén lehetőleg együtt hallgatja meg a vér szerinti és az örökbefogadó szülőket, míg titkos örökbefogadás esetén csak az örökbefogadó szülők meghallgatására kerül sor. A gyámhatóság – a nyilatkozatok, a környezettanulmány és a beszerzett bizonyítékok alapján – dönt az örökbefogadás engedélyezéséről. Véglegessé vált határozata alapján történik meg a gyermek születésének újból anyakönyvezése.

Utánkövetés

Az örökbefogadást követően a gyermek helyzetét, életkörülményeinek alakulását a jogszabályban meghatározott, és a gyámhatóság határozatában megjelölt közhasznú szervezet vagy a szakszolgálat az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat véglegessé válásától számított legfeljebb öt évig figyelemmel kíséri és segíti. Az utánkövetésre első alkalommal az örökbefogadás engedélyezésének véglegessé válásától számított hat hónap múlva kerül sor, majd másfél év múlva. Ezen kötelező alkalmakon túl az örökbefogadó szülő kérelmére további három és fél évig biztosítható az utánkövetés, ekkor már önkéntes jelleggel.