Ki fogadhat örökbe gyermeket?

Az örökbefogadónak cselekvőképes, legalább 25 éves személynek kell lennie, akit nem tiltott el a bíróság a közügyek gyakorlásától, illetve nem szüntette meg a bíróság a szülői felügyeleti jogát a saját gyermeke vonatkozásában, továbbá nincs nevelésbe vett gyermeke.

Mennyi idős lehet az örökbefogadó?

A 3 év alatti gyermek örökbefogadása esetén 45 év a legnagyobb korkülönbség, azonban házaspár örökbefogadók esetében a fiatalabb házastárs életkorát kell alapul venni, testvérek örökbefogadása esetében pedig az idősebb gyermek életkorát. Ha 3 évesnél idősebb az örökbefogadott gyermek, ő és az örökbefogadó szülő között akár 50 év is lehet a korkülönbség, de a minimálisan előírt korkülönbség örökbefogadott és örökbefogadó között bármilyen életkorú gyermek esetében 16 év.

Milyen költségekkel jár az örökbefogadás?

Az örökbefogadásra való alkalmasság megállapítására és örökbefogadás engedélyezésére vonatkozó gyámhatósági eljárás illetékmentes (ingyenes). A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéért sem kell fizetni, az ingyenes az örökbefogadó szülő számára is. A közhasznú szervezetek az örökbefogadni szándékozó személy(ek) részére nyújtott szolgáltatásért – a jogszabályban meghatározottak szerint – költséget állapíthatnak meg.

Külföldön dolgozunk, örökbe fogadhatunk gyermeket?

A belföldi örökbefogadásra csak Magyarországon élők jogosultak. Magyar állampolgárságú, de külföldön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező örökbefogadni szándékozók a nemzetközi örökbefogadás keretében fogadhatnak örökbe gyermeket Magyarországról.

Az örökbefogadásnak feltétele az örökbefogadói tanfolyam?

Az örökbefogadói tanfolyam elvégzése nem kötelező, de ingyenesen igénybe vehető a sikeres örökbefogadás érdekében.

Az örökbefogadás mellett döntöttünk, mit kell tennünk első lépésként?

Ha megszületett a döntés a családban az örökbefogadás folyamatának elindításáról, első lépésként érdemes a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál az örökbefogadási tanácsadóval felvenni a kapcsolatot a további ügyintézés érdekében.

Mit tartalmaz az orvosi és pszichikai alkalmassági vizsgálat?

Az örökbefogadási vizsgálaton orvosi és pszichikai alkalmasságot mérnek fel. Az örökbefogadásra jelentkezőknek az előbbihez a háziorvosuktól kell alkalmassági igazolást beszerezniük. A pszichikai vizsgálathoz pedig a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat formanyomtatványát kell kitölteni. Ez rákérdez, hogy a jelentkező szenved-e

  • a) a gyermek megfelelő ellátását is korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban;
  • b) súlyos pszichotikus zavarban;
  • c) alkoholfüggőségben;
  • d) kábítószer-függőségben;
  • e) olyan betegségben, amely miatt – akár időszakosan is – akadályozott a gyermekről való gondoskodásban, illetve amely a gyermek fejlődését veszélyezteti.

Mit vizsgálnak a szakemberek a környezettanulmány elvégzésekor?

A környezettanulmány nemcsak a lakhatási körülmények feltérképezését jelenti, hanem a jelentkezők anyagi helyzetének, életkörülményeinek vizsgálatát is. A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársai érdeklődhetnek a leendő nagyszülőkről, a gyermeknevelésben várhatóan segítséget nyújtó rokonokról, a baráti körről, a környék óvodáiról, iskoláiról, a szabadidős, hobbi tevékenységekről, a nyaralási szokásokról. Tanulmányozzák emellett az örökbe fogadni szándékozók motivációját, a család élethelyzetét, nézik az életkort és a személyiséget, a gyermek nevelésével kapcsolatos elképzeléseiket.

Van az örökbefogadásnál előírt minimális jövedelem?

Az örökbefogadáshoz nincs előírt minimális jövedelem. Ám az fontos feltétel, hogy a jelentkezők biztosítani tudják-e az örökbefogadandó gyermek harmonikus fejlődését, felnevelését. A biztonság kérdése kiemelt szerepet kap, hiszen az érintett gyermekek egy része rendkívül nehéz élethelyzetből kerül a gyermekvédelmi rendszerbe. A szükséges jövedelemigazolást első alkalommal az alkalmassági határozat megszerzésekor kell benyújtani a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnak.

Ki fogadható örökbe?

Az örökbefogadási folyamat alapvető szabálya, hogy mindig a gyermeknek keresnek szülőt az erre jogosult szakemberek és nem fordítva. Egy gyermek akkor örökbefogadható, ha a vérszerinti szülei úgy döntenek, hogy hozzájárulnak gyermekük örökbefogadásához.

Örökbe fogadható az a gyermek,

  • a) akinek a szülei nyilatkozattal a gyámhivatalban hozzájárultak az örökbefogadásához és a gyermek betöltötte a 6 hetes életkorát;
  • b) aki nevelésben van, és a gyámhivatal végleges határozattal örökbefogadhatónak nyilvánította;
  • c) akinek a szüleit a bíróság jogerős ítélete megfosztotta szülői felügyeleti jogaiktól;
  • d) akit az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén (inkubátorban) helyeztek el, feltéve, hogy hat héten belül a szülő a gyermekért nem jelentkezik;
  • e) akinek a szülei elhunytak.

Mit jelent a nyílt örökbefogadás?

Ha a vér szerinti szülők számukra ismert személy általi örökbefogadáshoz járulnak hozzá, akkor nyílt az örökbefogadás. A nyílt örökbefogadást közhasznú (civil) szervezetek (alapítványok és egyesületek) segítik, a közreműködésükkel általában krízishelyzetben lévő anyák újszülöttjeit lehet örökbe fogadni. Ebben az esetben a baba általában már a kórházból a végleges családjába kerül. Jelenleg hét civil szervezet rendelkezik működési engedéllyel arra, hogy örökbefogadást közvetíthet.

Örökbefogadást közvetítő szervezetek:

Mit jelent a titkos örökbefogadás?

Ha a gyermeket a vér szerinti szülők számára ismeretlen személy fogadja örökbe. A titkos örökbefogadást – ideértve a nemzetközi örökbefogadásokat is – a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat segíti.

Hogyan ismerkedhet meg a gyerek és az örökbefogadó szülő?

Az első találkozón a leendő szülők megismerhetik a gyermek élettörténetét, anonim módon, lehetőség van a rendelkezésre álló fényképek megtekintésére. Ezek alapján néhány nap gondolkodási időt kapnak a döntésre. A következő alkalommal már személyesen is láthatják a leendő szülők a gyermeket, de ismerkedésre még nincs lehetőség. Ha az örökbefogadók részéről pozitív döntés születik, a tanácsadó megszervezi az első személyes találkozót.

Ki és hogyan engedélyezi az örökbefogadást?

A gyámhatóság – a megyei vagy fővárosi kormányhivatal – dönt az örökbefogadás engedélyezéséről a nyilatkozatok, a környezettanulmány és a beszerzett bizonyítékok alapján. Miután véglegessé válik a határozat, újból anyakönyvezik a gyermek születését.

Mi történik az örökbefogadás után?

Az örökbefogadást követően a gyermek helyzetét, életkörülményeinek alakulását a jogszabályban meghatározott, és a gyámhatóság határozatában megjelölt közhasznú szervezet vagy a szakszolgálat az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat véglegessé válásától számított legfeljebb öt évig figyelemmel kíséri és segíti. Az utánkövetésre első alkalommal az örökbefogadás engedélyezésének véglegessé válásától számított hat hónap múlva kerül sor, majd másfél év múlva. Ezen kötelező alkalmakon túl az örökbefogadó szülő kérelmére további három és fél évig biztosítható az utánkövetés, ekkor már önkéntes jelleggel.

(illusztráció: Shutterstock)