ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Családbarát Magyarország Központ

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. közfeladatot ellátó szervként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 37. §-ban, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. közhasznú jogállásról szóló szakaszaiban meghatározott kötelezettségének eleget téve teszi közzé az alábbi adatokat:

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

  1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, elérhetőségei
   Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
   Székhely és levelezési cím: 1134 Tüzér utca 33-35.
   Postafiók: 1555 Budapest Pf. 65
   Központi telefonszám: +36 70 500 1626
   E-mail: titkarsag@csalad.hu
   Web: csalad.hu/rolunk
  1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
  1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
  2. Terület

   Vezető

   Beosztás

   Elérhetőség

   Ügyfélszolgálat

   Ügyvezető

   Dr. Szuromi-Kovács Ágnes

   ügyvezető

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

   Gazdasági Igazgatóság

   Móri-Nagy Zoltán

   gazdasági igazgató

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

   HR Igazgatóság

   Dr. Szilágyi Veronika

   hr igazgató

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

   Jogi és Beszerzési Igazgatóság

   Dr. Szilágyi Veronika

   jogi és beszerzési igazgató

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

   Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

   Dus Polett

   marketing és kommunikációs igazgató

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

   Operatív Igazgatóság

   Zombori Gábor

   operatív igazgató

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

   Projekt Igazgatóság

   Bartos Andrea Katalin

   projekt igazgató

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

   Szakmai Igazgatóság

   Annus Gábor

   szakmai igazgató

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

  1. Ügyfélkapcsolat:
   Ügyfélkapcsolat: szerződéses partnereink a szerződésükben megjelölt kapcsolattartón keresztül tudnak érintkezni a Társasággal.
   Egyéb esetekben kérjük a megadott e-mailes, vagy telefonos elérhetőségeinket használják.

   E-mail:  ugyfelszolgalat@csalad.hu
   Tel.: +36 70 500 1626
  1. TESTÜLETI SZERV ESETÉN A TESTÜLET LÉTSZÁMA, ÖSSZETÉTELE, TAGJAINAK NEVE, BEOSZTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE VAGY ELLENŐRZÉSE ALATT ÁLLÓ, VAGY
   ALÁRENDELTSÉGÉBEN MŰKÖDŐ MÁS KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK MEGNEVEZÉSE
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, ILLETVE RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ
   SZERVEZET NEVE
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZALAPÍTVÁNYOK NEVE
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT LAPOK NEVE
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. Közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28., Levelezési cím: 1363 Pf. 17, Központi telefonszám: +36 1 354 4800)
   Fővárosi Főügyészség (Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13., Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13. T: 472-4000, Fax: 472-4141 Fax: 472-4163)
   Állami Számvevőszék (cím: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10., Levelezési cím: 1364 Budapest 4. Pf. 54., Központi telefonszám: +36-1-484-9100)

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ, A SZERVRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK, VALAMINT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VAGY ÜGYREND, AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT HATÁLYOS ÉS TELJES SZÖVEGE
   2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
   2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
   2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
   2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
   2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
   2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
   2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
   2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
   182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
   256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
   162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről
   244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról
   320/2015. (X. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
   272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
   247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről
   152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
   354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről
   15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
   20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
   1536/2022. (XI. 9.) Korm. határozat a 2014-2020 programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós források maradéktalan felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről
   1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
   A Szervezeti és Működési Szabályzat a SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK című fejezet 2. pontja, az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT a jelen fejezet 6. pontja alatt található meg.
  1. AZ ORSZÁGOS ILLETÉKESSÉGŰ SZERVEK, VALAMINT A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ESETÉBEN A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. ÁLLAMIGAZGATÁSI, ÖNKORMÁNYZATI, ÉS EGYÉB HATÓSÁGI ÜGYEKBEN ÜGYFAJTÁNKÉNT ÉS ELJÁRÁSTÍPUSONKÉNT A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE, HATÁSKÖR GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA ESETÉN A TÉNYLEGESEN ELJÁRÓ SZERV MEGNEVEZÉSE
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT VAGY KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL FINANSZÍROZOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE
   Közreműködés az emberkereskedelem áldozatainak azonosításában.
   A kapcsolati erőszak áldozatai számára az esetleges krízishelyzetben való, lehetőség szerinti azonnali és éjjel-nappal elérhető segítségnyújtási lehetőségek biztosításában való közreműködés a korszerű távközlési és informatikai eszközök felhasználásával.
  1. Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV NYILVÁNOS KIADVÁNYAINAK CÍME, TÉMÁJA, A HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, A KIADVÁNY INGYENESSÉGE, ILLETVE A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MÉRTÉKE
  1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai
  1. A TÖRVÉNY ALAPJÁN KÖZZÉTEENDŐ JOGSZABÁLYTERVEZETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK
  1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVNÉL VÉGZETT ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI
   Nincsen ilyen megállapítás
  1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, illetékese

   Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítési rendje

   Adatkezelési tájékoztató közérdekű adatigénylésről

   Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek kapcsán az ügyintézésre illetékes szervezeti egység: Ügyvezetői Titkárság 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. titkarsag@csalad.hu

   Adatvédelmi tisztviselő: dr. Schubert István

   schubert.istvan@csalad.hu

  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉS EREDMÉNYEI, IDŐBELI VÁLTOZÁSUK
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A KÖZÉRDEKŰ ADATOKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS ADOTT SZERVRE VONATKOZÓ ADATAI
  1. AZON KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK LISTÁJA, AMELYEKBEN A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV AZ EGYIK SZERZŐDŐ FÉL
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV KEZELÉSÉBEN LÉVŐ KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
   A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)-(3) alapján közzéteendő adatok a KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA című fejezetben találhatók
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV KEZELÉSÉBEN LEVŐ, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁRA ELÉRHETŐ KULTURÁLIS KÖZADATOK LISTÁJA
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A 19. SOR SZERINTI KÖZADATOK ÉS KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUSAN SZERKESZTHETŐ VÁLTOZATA
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A 19. SOR SZERINTI KÖZADATOK ÉS KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁÉRT FIZETENDŐ DÍJAK ÁLTALÁNOS JEGYZÉKE
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL MEGKÖTÖTT, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT KÖTÖTT KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK SZERZŐDŐ FELEINEK MEGJELÖLÉSE
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KÖTÖTT, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT A KULTURÁLIS KÖZADATOK DIGITALIZÁLÁSÁRA KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK SZÖVEGE
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI AZON JOGSZABÁLY, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ, KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS VAGY MÁS KÖTELEZŐ ERŐVEL BÍRÓ DOKUMENTUM (VAGY AZ ANNAK ELÉRHETŐSÉGÉRE MUTATÓ HIVATKOZÁS), AMELY AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTHATÓ KÖZADAT GYŰJTÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS TERJESZTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGEK JELENTŐS RÉSZÉNEK SAJÁT BEVÉTELBŐL VALÓ FEDEZÉSÉT ÍRJA ELŐ A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV RÉSZÉRE
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
  1. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001720/2017

   Felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám: B/2020/000851

   Engedélyezett képzéseink

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

  1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, beszámolója
   1. 2015. évi beszámoló
   2. 2016. évi beszámoló
   3. 2017. évi beszámoló
   4. 2018. évi beszámoló
   5. 2019. évi beszámoló
   6. 2020. évi beszámoló
   7. 2021. évi beszámoló
  2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEZETTJEINEK NEVÉRE, A TÁMOGATÁS CÉLJÁRA, ÖSSZEGÉRE, TOVÁBBÁ A TÁMOGATÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI HELYÉRE VONATKOZÓ ADATOK, KIVÉVE, HA A KÖZZÉTÉTEL ELŐTT A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁST VISSZAVONJÁK VAGY ARRÓL A KEDVEZMÉNYEZETT LEMOND
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS PÉNZESZKÖZEI FELHASZNÁLÁSÁVAL, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSHOZ TARTOZÓ VAGYONNAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ 5 M FT-T ELÉRŐ SZERZŐDÉSEK ADATAI
   Az adatok a KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA című fejezetben találhatók
  1. A KONCESSZIÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT NYILVÁNOS ADATOK (PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK, PÁLYÁZÓK ADATAI, AZ ELBÍRÁLÁSRÓL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK, PÁLYÁZAT EREDMÉNYE)
   A Társaságra nézve nem releváns
  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NEM ALAPFELADATAI ELLÁTÁSÁRA (ÍGY KÜLÖNÖSEN EGYESÜLET TÁMOGATÁSÁRA, FOGLALKOZTATOTTAI SZAKMAI ÉS MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEI SZÁMÁRA, FOGLALKOZTATOTTJAI, ELLÁTOTTJAI OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZERVEZET TÁMOGATÁSÁRA, ALAPÍTVÁNYOK ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KIFIZETÉSRE) FORDÍTOTT, ÖTMILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ KIFIZETÉSEK
   Az adatok a KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA című fejezetben találhatók
  1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
  2. Közbeszerzési információk
  3. A közbeszerzési hatóság felé szolgáltatott adatok
  4. Különös közzétételi lista