ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Családbarát Magyarország Központ

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. közfeladatot ellátó szervként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 37. §-ban, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. közhasznú jogállásról szóló szakaszaiban meghatározott kötelezettségének eleget téve teszi közzé az alábbi adatokat:

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

  1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, elérhetőségei
   Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
   Székhely és levelezési cím: 1134 Tüzér utca 33-35.
   Postafiók: 1555 Budapest Pf. 65
   Központi telefonszám: +36 70 500 1626
   E-mail: titkarsag@csalad.hu
   Web: csalad.hu/rolunk
  1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
  1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
  2. Terület

   Vezető

   Beosztás

   Elérhetőség

   Ügyfélszolgálat

   Ügyvezető

   Dr. Szuromi-Kovács Ágnes

   ügyvezető

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

   Gazdasági Igazgatóság

   Móri-Nagy Zoltán

   gazdasági igazgató

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

   HR Igazgatóság

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

   Megbízott Jog és Beszerzési Igazgatóság

   Várnainé dr. Laurencsik Zsófia

   jogi és beszerzési igazgató

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

   Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

   Operatív Igazgatóság

   Zombori Gábor

   operatív igazgató

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

   Projekt Igazgatóság

   Bartos Andrea Katalin

   projekt igazgató

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

   Szakmai Igazgatóság

   Boglacsik Tímea

   szakmai igazgató

   titkarsag@csalad.hu

   +36-70/500-1626

    

  1. Ügyfélkapcsolat:
   E-mail:  titkarsag@csalad.hu
   Tel.: +36 70 500 1626
  1. Közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28., Levelezési cím: 1363 Pf. 17, Központi telefonszám: +36 1 354 4800)
   Fővárosi Főügyészség (Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13., Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13. T: 472-4000, Fax: 472-4141 Fax: 472-4163)
   Állami Számvevőszék (cím: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10., Levelezési cím: 1364 Budapest 4. Pf. 54., Központi telefonszám: +36-1-484-9100)

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok
   2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
   2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
   2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
   2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
   2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
   2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
   2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
   2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
   320/2015. (X. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
   247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről
   272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
   1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
   244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról
   152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
   354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről
   15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
   20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
  1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
   Közreműködés az emberkereskedelem áldozatainak azonosításában.
   A kapcsolati erőszak áldozatai számára az esetleges krízishelyzetben való, lehetőség szerinti azonnali és éjjel-nappal elérhető segítségnyújtási lehetőségek biztosításában való közreműködés a korszerű távközlési és informatikai eszközök felhasználásával.
  1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai
  1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
  2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, illetékese

   Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítési rendje

   Ügyvezető: Dr. Szuromi-Kovács Ágnes, tel.: +36 70 500 1626, e-mail: titkarsag@csalad.hu

  1. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001720/2017

   Felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám: B/2020/000851

   Engedélyezett képzéseink

  1. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

  1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, beszámolója
   1. 2015. évi beszámoló
   2. 2016. évi beszámoló
   3. 2017. évi beszámoló
   4. 2018. évi beszámoló
   5. 2019. évi beszámoló
   6. 2020. évi beszámoló
  2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
  1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
  2. Közbeszerzési információk
  1. A közbeszerzési hatóság felé szolgáltatott adatok
  2. Különös közzétételi lista