Téma- és célcsoport-specifikus képzések a kora gyermekkori intervenció területén

Ezen képzések célja egy szűkebb vagy egy speciális szakterület (pl. állapotmegismerés, diagnosztika, pedagógiai tanácsadás) megismertetése, illetve a résztvevők egy meghatározott körének szóló ismeretek átadása.

Az egyes konkrét képzéseknél jelezzük, hogy az adott szakmai fejlesztést a szakemberek mely csoportjának ajánljuk. A képzéseket országszerte indítjuk, beleértve Budapestet, a regionális központokat és a megyeszékhelyeket, valamint megfelelő létszámú jelentkező esetén a csoportok igény szerinti helyszínen is megszervezhetők.

A továbbképzéseket sikeresen teljesítők pontértéket/tanúsítványt szerezhetnek, amit saját ágazati továbbképzési rendszerükben elismertethetnek.

1. MEGFIGYELÉS ÉS ÁLLAPOTMEGISMERÉS

A képzés címe: Megfigyelés és állapotmegismerés kora gyermekkorban (Felkészítés a fejlődési zavarok korai azonosítására)

Kiknek ajánljuk? Elsősorban pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző intézményekben dolgozó gyógypedagógus, pszichológus, konduktor, gyógytornász szakemberek számára.

A továbbképzés bevezető részében a résztvevők általános ismereteket szereznek az állapotmegismerés folyamatáról, hangsúlyozva a klasszifikáló, kategorizáló diagnosztikától a korszerű állapotmegismerésig ívelő szemléletváltást. A továbbképzés további tematikai egységeit a fejlődési zavarok egyes területei szerint definiálják. A fókuszban a szenzoros és szenzomotoros zavarok, a mozgászavarok, a globális fejlődési zavar, az intellektuális képességzavar, valamint a figyelemhiányos/hiperaktivitás-zavar tüneteit mutató kisgyermekek megfigyelése, a kommunikációs nehézségeket, nyelvfejlődési késést mutató kisgyermekek, az autizmusspektrum- zavar, érzékszervi fogyatékosságok állapotmegismerésének aktuális kérdései állnak.

A továbbképzés 30 órás, 3 napos bentlakásos képzés.

2. SZÜLŐ-GYERMEK KAPCSOLATI DIAGNOSZTIKA

A képzés címe: A pszichodiagnosztika eszköztára a kora gyermekkori intervenció tervezésében a szülő–gyermek kapcsolat támogatására

Kiknek ajánljuk? Elsősorban pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző intézményekben dolgozó, a kora gyermekkori intervencióban résztvevő, illetve azok érintettjeivel kapcsolatban álló pszichológus szakemberek számára.

A továbbképzés célja olyan módszertani tárház elméleti és gyakorlati elsajátítása, amelynek fókuszában a kapcsolati szemléletű pszichodiagnosztika és az erre alapozott, tervezett prevenció és intervenció áll a gyermekekkel és családjaikkal folytatott interdiszciplináris szakellátásban, a szülő-gyermek kapcsolat támogatásának érdekében.

A képzés keretei: 2-4 hetes időintervallumokban egymást követő 6 alkalmas, alkalmanként 7 órás, folyamatba ágyazott, otthoni munkával kombinált kis csoportos képzés tutori támogatással, képzési csoportonként 8 fő részvételével.

3. GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS

A képzés címe: A kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben

Kiknek ajánljuk? Elsősorban pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző intézményekben dolgozó szakemberek számára, valamint az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozó érdeklődő szakemberek részére. Elsősorban gyógypedagógus, konduktor, logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász végzettségű szakembereket várunk.

A továbbképzés célja, hogy betekintést nyújtson a résztvevőknek a kora gyermekkori családközpontú tanácsadás elméleti és gyakorlati ismereteibe, elhelyezze a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és a gondozás tevékenyégét a kora gyermekkori intervenció rendszerében, és tárgyalja az intézményes szereplők kapcsolódási lehetőségeit. A családokkal történő munka sajátos szempontjai és a család mint rendszer témakörében megismerteti a résztvevőket az eltérő fejlődésű gyermeket nevelő családok mindennapjainak kérdéseivel, a korai fejlesztés folyamatát segítő és akadályozó családi tényezőkkel. Gyakorlatba ágyazottan, esetismertetéseken, filmelemzéseken keresztül ismereteket nyújt a gyógypedagógiai tanácsadás elméleti és gyakorlati kérdéseiről, a tanácsadás folyamatáról, valamint kitér a komplex beavatkozási stratégiák sérülésspecifikus sajátosságaira, érintve a korai fejlesztés területén leggyakrabban alkalmazott módszereket is.

A képzés keretei: a továbbképzés 30 órás, 3 napos bentlakásos képzés.

4. PEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS

A képzés címe: A pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióban

Kiknek ajánljuk? Bölcsődékben, minibölcsődékben, munkahelyi bölcsődékben, családi bölcsődékben/óvodákban dolgozó kisgyermeknevelő és óvodapedagógus szakembereknek ajánlott. A jelentkezés során előnyben részesülnek azok az intézmények, ahonnan a teljes munkatársi közösség jelentkezik, vagy a képzésen a(z) (tag)intézményvezető és a(z) (tag)intézmény legalább egy munkatársa részt vesz.

A képzés célja, tartalma: a pedagógiai tanácsadás szerepe és helye a bölcsődei/óvodai nevelésben. A munka során feldolgozandó témák a teljesség igénye nélkül: párbeszéd a családokkal, különös tekintettel a sérült, az eltérő fejlődésmenetű, hátrányos helyzetű, illetve tehetséges gyermeket nevelő családokra; tanácsadás a munkatársi közösségen belül; a kompetenciahatárok kérdése.

A továbbképzés 30 órás, 3 napos bentlakásos képzés.

5. HAZAI FEJLESZTÉSŰ GYERMEKFEJLŐDÉSI KÉRDŐÍV KISGYERMEKNEVELŐKNEK (0–3 ÉV), ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK (3–7 ÉV)

Kiknek ajánljuk? Bölcsődében/óvodákban dolgozó kisgyermeknevelő, illetve óvodapedagógus szakembereknek ajánlott.

A képzés célja, tartalma: átfogó és könnyen értékelhető, a mindennapos tevékenységek megfigyelésén alapuló, a 0-3, illetve 3-7 éves korú gyermekek alapvető készségeit felmérő kérdőív, amelynek objektív kiértékelése hasznos támpontot ad a fejlődési lemaradások korai felismeréséhez, a különböző szűrővizsgálatok (pl. védőnői értékelések, iskolakészültségi vizsgálat) és egyéb speciális vizsgálatok megválasztásához és eredményeinek értékeléséhez.

A képzés keretei: A továbbképzés 2 × 1 napos, folyamatba ágyazott képzés: 1 napos felkészítés, otthoni kipróbálás, gyakorlás,majd 1 napos esetmegbeszélés.

6. FELKÉSZÍTÉS A SZENZOROS FELDOLGOZÁS RENDELLENESSÉGEINEK SZŰRÉSÉRE

Kiknek ajánljuk? A pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó pszichológus, gyógypedagógus, konduktor és gyógytornász szakemberek, valamint egészségpszichológusok és védőnők számára.

A képzés célja, tartalma: felkészítés egy olyan életkorilag differenciált szűrő- és diagnosztikai teszt használatára, amelynek segítségével a szakember felmérheti a hétköznapi életben megjelenő érzékszervi és mozgásos tüneteket, és képet kaphat a szenzoros integrációs rendszer működési színvonaláról, azonosíthatja a problematikus mintázatokat. A terápiás munka során a beavatkozás irányának meghatározásához is támpontokat ad.

A képzés keretei: a továbbképzés 30 órás folyamatba ágyazott képzés, amelynek keretében 2 kontaktnapot (20 óra) tartunk. A két kontaktnap között 30 nap telik el, ez idő alatt a résztvevők 10 órás időtartamban konzulensi támogatással dolgoznak.

7. FELKÉSZÍTÉS AZ INTEGRATÍV SZEMLÉLETŰ ISKOLÁBA LÉPÉSI VIZSGÁLATOK VÉGZÉSÉRE

Kiknek ajánljuk? Pedagógiai szakszolgálatok nevelési tanácsadási és szakértői bizottsági feladatokat ellátó pszichológus, gyógypedagógus szakemberei részére.

A képzés célja, tartalma: felkészítés az új fejlesztésű iskolába lépési vizsgálati eljárás használatára.

A képzés keretei: a továbbképzés 30 órás képzés, amelynek keretében 3 kontaktnapot tartunk. A második és harmadik kontaktnap között minimum 3 hét telik el, ez idő alatt a résztvevők a vizsgálati eljárás használatában szereznek saját tapasztalatot.

8. FELISMERÉS ÉS TÁMOGATÁS

A képzés címe: Felismerés és támogatás – A kora gyermekkori intervencióról

Kiknek ajánljuk? Felsőfokú alapvégzettséggel (BSc, MSc), nem rendelkező, a kora gyermekkori intervencióban részt vevő, illetve annak érintettjeivel kapcsolatban álló szakemberek számára, többek között: bölcsődei szakgondozók, csecsemő- és kisgyermekgondozók, bölcsődei dajkák, bölcsődei szolgáltatást nyújtó szakemberek, gyógypedagógiai asszisztensek, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai segítő munkatársak, gyermekotthoni asszisztensek, szociális aszszisztensek, gondozók, gyermekfelügyelők, ápolók.

A képzés célja, tartalma: a továbbképzés a fogalmak tisztázásával kezdve elméleti áttekintést nyújt a kora gyermekkori intervenció tevékenységrendszeréről, a tipikus fejlődésmenet jellemzőiről, az eltérések jelzőtüneteiről és az érintettek köréről. Betekintést ad más ágazatok kora gyermekkori intervencióban betöltött szerepébe, tárgyalja a védőnői jelzőrendszer szerepét és a pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai tevékenységének működését, a gyógypedagógiai tanácsadás jelentőségét. Az elméleti ismereteket gyakorlati tapasztalatszerzéssel összekötve gyakorlati segítséget ad a résztvevőknek az alábbi témákban: a sérült gyermek intézményi nevelésbe történő beszokása, a beszokás segítése, a fejlesztő tevékenység, valamint a család támogatási lehetőségei, az egyéni sajátosságok és szükségletek lehetséges támogatási módszerei a nevelés folyamatában, a családok, a szülői szerep terhei a mindennapokban, támogató szerepek az inkluzív szemléletben.

A képzés keretei: a továbbképzés 3 × 1 napos, 30 órás képzés.

9-10. AZ AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVAR DIAGNOSZTIKÁJA (ADI-R ÉS ADOS)

Kiknek ajánljuk? A korai diagnosztika területén dolgozó ágazati (elsősorban a köznevelés és az egészségügy területén dolgozó) szakembereknek.

A képzések célja, tartalma: a továbbképzés célja, hogy felkészítsen az autizmus megbízható felismerését célzó standard diagnosztikus eszközök használatára.

A képzések keretei

ADI-R: kontaktórás, 5 napos bentlakásos továbbképzés, amelyet meghatározott időn belül 1 napos esetmegbeszélés követ.

ADOS: kontaktórás, 4 napos bentlakásos képzés, amelyet meghatározott időn belül 1 napos esetmegbeszélés követ.

11. AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVARRAL ÉLŐ GYERMEKEK KOGNITÍV, SZOCIÁLIS ÉS NYELVI KÉPESSÉGEINEK FELMÉRÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

Kinek ajánljuk? A születéstől az iskolába lépésig tartó életszakaszban lévő, autizmussal élő gyermekek fejlesztését végző szakembereknek

A képzés célja, tartalma: A továbbképzés célja az autizmusspektrum-zavarral élő gyermekek kognitív, szociális és nyelvi képességeinek felmérése igen korai életkorban.

A képzés keretei: A képzés 1 napos workshop külföldi trénerek vezetésével (angol nyelven, tolmácsolással).

12. BAYLEY-III. VIZSGÁLÓELJÁRÁS

Kinek ajánljuk? A korai diagnosztika területén dolgozó ágazati (elsősorban a köznevelés és az egészségügy területén) szakembereknek.

A képzés célja, tartalma: a továbbképzés célja, hogy felkészítsen a csecsemők és kisgyermekek átfogó vizsgálatát célzó standard diagnosztikus eszköz használatára.

A képzés keretei: A továbbképzés 2 napos kontaktórás bentlakásos képzés, amelyet meghatározott időn belül 1 napos esetmegbeszélés követ.

Tovább a meghirdetett képzésekhez >>>