KOMPLEX KÉPZÉSEK A KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ TERÜLETÉN

Ennek a két képzésnek célja és feladata a kora gyermekkori intervencióval kapcsolatos egységes, átfogó ismeretek és gyakorlati tudás átadása, továbbá az ágazatközi együttműködések kialakítása valamennyi érintett ágazat (egészségügy, köznevelés, szociális ágazat) szakemberei számára.

A képzéseket országszerte indítjuk, beleértve Budapestet, a regionális központokat és a megyeszékhelyeket, valamint megfelelő létszámú jelentkező esetén a csoportok igény szerinti helyszínen is megszervezhetők.

A továbbképzéseket sikeresen teljesítők pontértéket/tanúsítványt szerezhetnek, amit saját ágazati továbbképzési rendszerükben elismertethetnek.

1. TIPIKUS ÉS ELTÉRŐ FEJLŐDÉS

A képzés címe: A tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai életkorban – ágazatközi együttműködést segítő képzés

A képzés célja, tartalma:

A kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben dolgozó, egészségügyi, köznevelési, valamint gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális területről érkező szakemberek egyik fontos feladata a gyermek testi-lelki fejlődésének nyomon követése, az eltérő, megkésett fejlődésmenet felismerése, a környezet fejlődésre gyakorolt hatásának azonosítása. Ugyanakkor információkkal kell szolgálniuk arról is, hogy az otthoni környezetben a szülő hogyan tudja támogatni és figyelni gyermekének fejlődését. A képzés egyik fő célja, hogy a szakemberek megfelelően tudják segíteni a szülőket gyermekük fejlődésének megfigyelésében, támogatásában, az eltérések felismerésében, illetve adott esetben - ha saját kompetenciájukon belül nem tudnak adekvát támogatást nyújtani - a megfelelő szakemberhez irányítsák a gyermeket és a szülőt. Ugyanilyen kiemelt jelentőségű, hogy a korai életszakaszban a gyermek ellátásában részt vevő szakembereknek egységes, korszerű szakmai ismeretei legyenek a családokban előforduló jellegzetes viselkedési és nevelési problémákról. Munkájuk megkívánja, hogy ismerjék a legalapvetőbb családdinamikai fogalmakat, ezeket az ismereteket jól tudják alkalmazni, az észlelt problémát idejében felismerjék, valamint képesek legyenek a szülők számára is közvetíteni ezek fontosságát, segítséget tudjanak nyújtani a tudatosításban. Mindemellett – ha a kívánt változás nem jön létre – a szülőket a megfelelő szakemberekhez tudják irányítani, és motiválják is e segítség igénybevételére. A gyermek ellátásában részt vevő szakemberek mindegyikének szüksége van hasonló ismeretekre, természetesen az eltérő kompetenciák, feladatok miatt differenciált megközelítésben. A tréning jellegű képzés ezek elsajátításában jelent gyakorlati segítséget.

A képzést személyes jelenlétet igénylő bentlakásos, valamint ún. blended formában is (tantermi és e-learning módszer ötvözete) kínáljuk a résztvevőknek. A képzés 40 órás. A bentlakásos képzés összesen 5 (3 + 2) alkalomból áll: az első képzési modult (3 egymást követő alkalom) 2-4 héttel később a második képzési modul követi (2 egymást követő alkalom).

A blended képzés összesen 2 (1 + 1) alkalomból áll: az első kontaktnapot e-learning követi (konzulensi támogatással), majd 2-4 héttel később egy újabb kontaktalkalommal zárja.

2. GYERMEKÚT

A képzés címe: Gyermekút a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben

A képzés célja, tartalma:

A gyermekek életútjának nyomon követése, esetleges ellátásba kerülésének egyik fontos tényezője a társágazatok (köznevelés, egészségügy, szociális ágazat) közötti kapcsolat kiterjedtsége, intenzitása és minősége. Egy integrált, koordinált rendszerben nagyon fontos az interdiszciplináris teamtevékenység, és ennek megfelelően a különböző szakemberek kompetenciáinak, feladatainak pontos definiálása, ideértve az ágazatközi, az egyes ágazaton belüli, valamint az egyes intézményen belüli szakemberek együttműködését. Jelenleg a különböző társágazati szakemberek sok esetben nem ismerik egymás munkáját, nem egyértelműek a kompetenciahatárok és a feladatmegosztás sem. A képzés célja, hogy a gyermek és családja ellátásában részt vevő, különböző szakterületet képviselő szakemberek együttműködése, folyamatos kommunikációja biztosított legyen, hiszen ez elengedhetetlenül szükséges a gyermek szükségleteihez megfelelően igazodó ellátás megteremtéséhez. Az interdiszciplináris teammunka kialakításával elérhető, hogy a gyermek ellátásában részt vevő összes szereplő, intézménytől függetlenül folyamatos kapcsolatot tartson, és konzultáljon egymással a gyermek érdekében.

A képzést személyes jelenlétet igénylő bentlakásos, valamint ún. blended formában is (tantermi és e-learning módszer ötvözete) kínáljuk a résztvevőknek. A képzés 32 órás. A bentlakásos képzés összesen 4 (2 + 2) alkalomból áll: az első képzési modul után (2 egymást követő alkalom) 2-4 héttel később kerül sor a második képzési modulra (2 egymást követő alkalom). A blended képzés összesen 2 (1 + 1) alkalomból áll: az első kontaktnapot e-learning követi (konzulensi támogatással), majd 2-4 héttel később egy újabb kontaktalkalommal zárja.

Tovább a meghirdetett képzésekhez >>>