Jogosultsági feltételek

Erre a támogatásra az az édesanya jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek gyermeke:

– a biztosítás tartama alatt, illetve a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik

– vagy a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik

A szülő nő esetében a csecsemőgondozási díjra való jogosultság legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg. A CSED a szülési szabadság időtartamára, vagyis 168 napon keresztül jár.

A szülési szabadságot a szülés várható időpontját megelőző 28 nappal korábban is meg lehet kezdeni. A szülő nőn kívül csecsemőgondozási díjra jogosult még:

– az a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gyermek gondozásba vételének napjától,

– a családba fogadó gyám, aki a csecsemőt végleges döntés alapján gondozza, a gyám kirendelésének napjától,

– a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket szülő nő - igazolás szerinti - egészségi állapotának fennállásáig,

– a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő meghal, az elhalálozás napjától

– az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket szülő nő - igazolás szerinti - egészségi állapotának fennállásáig,

– az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal, az elhalálozás napjától

– az a férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gyermek gondozásba vételének napjától

– a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő szülői felügyeleti joga megszűnt, attól a naptól, amikortól a szülő nő felügyeleti joga megszűnt, a gyermek születését követő 168. napig, abban az esetben, ha a fent meghatározott feltételek bármelyikének bekövetkezése napján a szülő nőre vonatkozó jogosultsági feltételekkel rendelkezik.

A csecsemőgondozási díj megállapítása iránti igény az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. A CSED folyósítása mellett keresőtevékenységet nem lehet végezni.

Az ellátás összege

A csecsemőgondozási díj összege a figyelembe vehető jövedelem alapján megállapított naptári napi alap 70%-a. A CSED összegéből kizárólag személyi jövedelemadó előleget vonnak le, és érvényesíthető belőle a családi kedvezmény is.

Az ellátás igénylése

A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a munkahelyen kell benyújtani, a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatványon. Ha az édesanya egyéni vállalkozó, akkor a kérelmet, a vállalkozás székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál, főváros esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál kell benyújtania, az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon.

A gyermekgondozási díj iránti kérelem a csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel együtt is benyújtható a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez" elnevezésű nyomtatványon. Amennyiben a kérelmező a gyermek születését megelőző időponttól igényli a csecsemőgondozási díjat a kérelemhez mellékelni kell a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolást, vagy ha a szülő nőt nem vették terhesállományba, akkor a várandósgondozási könyv másolatát, gyermek születésének tényét a szülést követően, a születési anyakönyvi kivonat másolatával igazolni kell a kérelmet elbíráló szerv felé.

Amennyiben a CSED kérelmet a foglalkoztatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhely bírálja el, a kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

A kérelemhez csatolandó továbbá: csecsemő örökbefogadása esetén az örökbefogadásról szóló gyámhivatali határozatot, vagy a gyámhivatal igazolását arról, hogy a biztosított a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, gyám esetén a gyámkirendelő határozatot, Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt, ha az igénylőnek megszűnt a biztosítási jogviszonya.

Az igényléshez szükséges nyomtatványok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetőek.