2019-02-21 19:00:00 Jin Wook Seo zongoraestje

Pályázat az utcai szociális munkát végző szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére

Az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot hirdet utcai szociális munkát végző szolgáltató állami támogatására.

 

1. A pályázat célja

A pályázat közvetlen célja a szolgáltatás működési feltételeinek megteremtése a krízis időszakokban, kiemelten a "vörös kód" figyelmeztetés alatt. A támogatással lehetőség van a krízisidőszak többletfeladatainak elvégzéséhez kapcsolódó költségek fedezésére, a szükséges eszközök, felszerelések beszerzésére, az ellátást hatékonyabbá tevő szolgáltatások megvásárlására, a jogszabályban meghatározott kötelező ellátáson felüli munkavégzés biztosítására.

 

2. A támogatás formája és mértéke

2.1. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel.

2.2. Támogatható szolgáltatások, tevékenységek:

- A közterületen élők ellátásához szükséges, a téli időszakkal járó egészségkárosodás megelőzéséhez, az életveszély elhárításához szükséges használati eszközök beszerzése;

 

FIGYELEM!

Nem támogatható ezen pályázat során semmilyen olyan költség, ami nem illeszkedik szakmailag a benyújtott pályázati programhoz, illetve a szolgáltatás szakmai feladatellátásához.

- Az utcai szociális munkát segítő eszközök beszerzése;

- Életmentő jellegű élelmiszer (krízis élelmiszerkészlet) biztosítása;

- A vörös kód időszakában rendkívüli munkavégzés;

- A vörös kód időszaka alatt nyújtott szolgáltatások megvásárlása;

- A közvetlen életveszély elhárítását segítő egyéb olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek a fent felsoroltak közé nem illeszthetők.

 

3. Pályázat benyújtására jogosultak

3.1. A pályázók köre:

Finanszírozási szerződéssel rendelkező, utcai szociális munkát működtető fenntartók.

A fenntartók csak azon szolgáltatókra vonatkozóan nyújthatnak be pályázatot, akik az Emberi Erőforrások Minisztere által 2017. december 11. napján meghirdetett, "Az utcai szociális munkát végző és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése" című pályázaton nem részesültek támogatásban.

3.2. Benyújtható pályázatok száma

A pályázati felhívásra egy fenntartó szolgáltatónként nyújthat be egy-egy pályázatot.

3.3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

- a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel, illetve befogadással a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik,

- szervezetnek lejárt esedékességű, vagy meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás) van,

- fenntartónak az utcai szociális munka szolgáltatás esetében lejárt esedékességű, meg nem fizetett visszafizetési kötelezettsége áll fenn az SzGyF felé,

- jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,

- pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte,

- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,

- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek,

- jogszabályban vagy az Ávr.-ben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

- a Knyt. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban,

- a dokumentumokat az előírt határidőig nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy

- olyan szervezet, amely azonos tartalmú és célú beszerzés megvalósítására más központi költségvetésből származó forrásban, illetve európai uniós támogatásban részesült,

- olyan szervezet, amely a 2017. december 11. napján meghirdetett, "Az utcai szociális munkát végző és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése" című pályázaton támogatást nyert

3.4. A költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából - az Ávr.-ben foglalt kivételekkel - a támogatói okiratban, támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni.

3.5. Pályázat azonosság esetén az érintett pályázatok elutasításra kerülnek.

 

4. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 18 860 000 Ft, azaz tizennyolcmillió-nyolcszázhatvanezer forint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 4. jogcímcsoport "A támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása" fejezeti kezelésű előirányzat 1. számú részfeladatán rendelkezésre áll (ÁHT azonosító: 281334).

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a fent megadott határidőn belül elektronikus úton a megadott e-mail címre megküldésre került.

 

5. Támogatási időszak

A támogatási időszak: 2018. július 01. - 2019. március 31.

Nem számolható el annak a beszerzésnek a költsége, amely a fent meghatározott időszakon túl kerül kifizetésre.

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok legkorábbi benyújtási lehetősége: 2018. július 01. 16:00 óra.

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. július 31. 16:00 óra.

 

7. A pályázat lebonyolítója

7.1. A pályázat lebonyolítója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SzGyF). A pályázattal kapcsolatos további információkat az szgyf.gov.hu honlapon, valamint a Támogatáskezelő Főosztály munkatársai nyújtanak.

 

8. A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani utcaiszm@szgyf.gov.hu e-mail címre. Az kitöltött pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, valamennyi kérdésre választ adva, és az ott megjelölt mellékletek elektronikus csatolásával kell benyújtani hitelesített, szkennelt formában.

A pályázattal kapcsolatos további információkat a Támogatáskezelő Főosztály szakmai munkatársai biztosítanak. Csernai Erika csernai.erika@szgyf.gov.hu utcaiszm@szgyf.gov.hu +36-70-505-6198 Kapornai Péter utcaiszm@szgyf.gov.hu + 36-70-642-4022 http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse