Játékszabályzat – Lánynevelés regisztráció! - csalad.hu
CSALAD.HU
Ahol otthon vagy!

Játékszabályzat – Lánynevelés regisztráció!

csalad.hu
2020. szept. 30. 14:50
Játékszabályzatok

Játékszabályzat 2020.09.29.

1. A regisztrációra épülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35..) (a továbbiakban: ”Szervező”).

2. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban kizárólag Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a csalad.hu oldalán (a továbbiakban: Csalad.hu oldal) 2020. 09. 30-án elhelyezett, Lánynevelés, anyaság – online kerekasztal-beszélgetések című cikkben regisztrál, és elfogadja a jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt.

2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező közeli hozzátartozói.

2.3. A Játékosok a Csalad.hu oldalán a cikkben található regisztrációs felületen megadják az e-mail címüket, ezzel kerülnek azonosításra. A Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.5. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.6. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek megfelelően a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

3. A Játék menete

A játék 2020. szeptember 30. 10:00 és 2020. október 10. 23:59 között tart.

3.1 A játékosoknak a csalad.hu oldalon található regisztrációs felületen kell regisztrálniuk magukat a Lánynevelés, anyaság – online kerekasztal-beszélgetésekre: https://csalad.hu/csaladban-elni/lanyneveles-anyasag-online-kerekasztal-beszelgetesek

3.2 A nyeremények átvétele

A Szervező az érvényes regisztrálók/feliratkozók között kisorsol 3 db családi fotózásra szóló vouchert.

3.3. A játékban megnyerhető ajándék: 3 db csalad.hu családi fotózás voucher.

3.4. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása: A Szervező a Játék végén értesíti a nyertesként kisorsolt regisztrált személyeket a Nyeremény átvételének lehetőségéről. (a továbbiakban: Értesítés). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes regisztráló Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb három naptári napon belül visszaigazolni a Csalad.hu oldalnak küldött e-mail üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni. A Nyeremény, mint jövedelem után az esetleges SZJA fizetési kötelezettség a Szervezőt – mint kifizetőt – terheli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

3.5 Szervező a Nyereményt a Nyertes által megadott címre küldi meg.

4. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

4.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás az érintettek - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti - önkéntes hozzájárulásával történik. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játék szervezője és lebonyolítója, mint adatkezelő, a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek részére az ajándékok eljuttatása érdekében, annak időtartama alatt kezelje; a nyertesek nevét és Facebook profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza. A Játékos részvételével elfogadja a Játékszabályzat minden rendelkezését.

4.2. Az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatok feldolgozását a Szervező, mint adatfeldolgozó végzi. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

5.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

5.4. Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

5.5. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Csalad.hu oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

5.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2020. szeptember 30.