2019-03-23 00:00:00 Korhatár nélkül családi délelőtt a Műcsarnokban

Pályázatok

TITKOS MENEDÉKHÁZ MŰKÖDTETÉSE

2016. Március 11.

Pályázati felhívás Titkos Menedékház működtetését végző szolgáltató befogadására és állami támogatására Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Tkr.) 4. § (2) a) pontja alapján általános pályázatot hirdet Titkos Menedékházat működtető szolgáltató befogadására és állami támogatására. Az Emberi Erőforrások Minisztere a pályázati eljárás lefolytatásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (továbbiakban: NRSZH) bízza meg.I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A pályázat célja:

Magyarország közigazgatási területén működő Titkos Menedékház három évre történő befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához évente pénzügyi források biztosítása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 16 000 000 Ft, azaz tizenhatmillió Ft a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 04. jogcímcsoport "Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozása” fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-azonosító: 281334, kormányzati funkciók rendje szerinti besorolás: 107020) terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás összege Titkos Menedékház működtetésére 16 000 000, azaz tizenhatmillió Ft/év.

A Tkr. 1. § alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást nyújt a szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, intézmények, ellátást nyújtó székhelyek, telephelyek (a továbbiakban együtt: szolgáltató) fenntartóinak.

3. Pályázók köre

Pályázatot nyújthat be Tkr.1. § (2) a) pontja és (3) bekezdése alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § s)pontja szerinti személy vagy szervezet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kivételével. A helyi önkormányzatok társulása által fenntartott szolgáltató esetén az e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot (a továbbiakban együtt: székhely szerinti helyi önkormányzat) illetik, illetve terhelik. A székhely szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot, köti meg a finanszírozási szerződést, a támogatást a székhely szerinti helyi önkormányzatnak kell folyósítani, és azzal a székhely szerinti helyi önkormányzat számol el.

4. Finanszírozási időszak

A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 145/C § alapján a titkos menedékházak működtetését az állam - jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott - fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja. A finanszírozási szerződést - ha jogszabály másként nem rendelkezik - három évre kell megkötni. Az éves támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg. Jelen pályázatot érintően a finanszírozási időszak a 2016. január 01-től 2018. december 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben a befogadott folyamatosan teljesíti a kiírás feltételeit.

5. A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatot a szolgáltató fenntartójának elektronikus úton kell benyújtania az NRSZH részére a kriziskp@nrszh.hu e-mailen keresztül.

6. A pályázatok benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok

Az alábbi dokumentumokat elektronikus úton szükséges beküldeni: - a szolgáltatónak a pályázat benyújtásakor hatályos szakmai szabályozásnak megfelelő módon elkészített szakmai programját; - a szolgáltatónak a finanszírozási időszakra elkészített pénzügyi-gazdálkodási tervét, - a pályázó szolgáltatói nyilvántartási bejegyzést, vagy a hatóság által érkeztetett bejegyzési kérelmet, - a pályázó és - ha a szolgáltató jogi személy - a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása, - a pályázónak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján benyújtandó nyilatkozatát, és - a nyilatkozat tartalmától függően - közzétételi kérelmét. - a titkos menedékház elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá - ha a tulajdoni lap másolata a használati jogcímet nem igazolja - a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát.

7. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok beadási határideje 2016. március 30. (23:59 perc). Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a kriziskp@nrszh.hu e-mail címre, határidőn belül megküldésre került.

8. A pályázatok érvényességének ellenőrzése

A benyújtott pályázatot az NRSZH elektronikus rendszere iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A formai ellenőrzés a beadást követő 7. napig történik meg. A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak: a) a pályázat a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül, s a pályázati kiírásban meghatározott módon került benyújtásra, b) az igényelt költségvetési támogatás mértéke nem haladja meg a kiírásban szereplő maximálisan igényelhető mértéket, c) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik. Ha nem a Tkr.1. § (2) a) és (3) bekezdés szerinti fenntartó nyújtotta be a pályázatot, az érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye.

9. Hiánypótlás módja

Hiányosan beadott pályázat esetén a Hivatal a pályázót egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra hívja fel a pályázati űrlapon megadott fenntartói kapcsolattartó e-mail címen. A hiánypótlás teljesítésének határideje az értesítés tárhelyre érkezésétől számított 8 nap. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját. Teljesítettnek az a hiánypótlás minősül, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 8 napon belül (a határidő utolsó napján 23:59 óráig) az NRSZH részére elektronikus úton megküldésre került. Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon és az abban megjelölt határidőre tett eleget, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az esetben az NRSZH megállapítja a pályázat érvénytelenségét és annak okát, majd a pályázatot a megállapításával együtt átadja a pályázati bizottságnak. A pályázati bizottság a miniszter számára továbbítja az érvénytelenné nyilvánítást, s a miniszter dönt a végleges érvénytelenítésről. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

10. Az elbírálásnál figyelembe vett szakmai szempontrendszer

- A benyújtott szakmai programban foglaltak - így a szolgáltatáselemek, tevékenységek, valamint a szakmai program megvalósításának várható következményei - illeszkednek a titkos menedékházat igénybe vevők szükségleteihez. - A költségvetés megalapozottsága, áttekinthető, teljesíthető, arányos volta. - Költséghatékonyság - a javasolt kiadások szükségessége, indokoltsága. - A kiadások összhangban állnak a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel. - A szakmai program (hatályos jogszabályok alapján) megalapozottsága, szakmai protokollhoz illeszkedése. - Az elbírálás során előnyt élveznek a Titkos menedékházat már működtető fenntartók. - Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki több mint 20 férőhelyes krízisközpont működtetését vállalja.

11. A Pályázati Bizottság nem javasolja támogatásra azon pályázót, amely - nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, - nem megalapozott pénzügyi-gazdálkodási tervet nyújtott be, azaz a tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel valamint a vállalt feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak, - a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott.

12. A Pályázati Bizottság javaslata, Miniszteri döntés meghozatala

A bizottság javaslatát az NRSZH 8 napon belül döntésre terjeszti fel a miniszternek, aki 8 napon belül dönt a pályázók személyéről, valamint a működési támogatás összegéről. A Tkr. 7. § (5) bekezdés értelmében az NRSZH a döntésről a miniszteri döntést követő 8 napon belül elektronikus úton értesíti a pályázókat. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indoklását. A döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. A befogadási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

13. Szerződéskötés A támogatás igénybevételére a tárgyévre kötött finanszírozási szerződés alapján van mód. A finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a pályázónak az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie. Az NRSZH a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, az NRSZH a fenntartót 8 napos határidővel, egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra szólítja fel. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőtől számított további 30 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A finanszírozási szerződést az NRSZH köti meg a fenntartóval, amennyiben a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel a pályázati kiírásban megadott határidőn belül teljesül. Finanszírozási szerződés minta az 1.sz. mellékletben jelenik meg.

14. Működési támogatás folyósítása

A nyertes pályázóval kötött finanszírozási szerződés alapján a szerződésben meghatározott támogatási összeget a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság, magyarországi székhellyel nem rendelkező fenntartó esetén a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága folyósítja. A működési támogatások összegét a Hivatal a naptári negyedévet megelőző hónap 25. napjáig, az első negyedévben január 20-áig, év közben megkötött finanszírozási szerződés esetén soron kívül, a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 5. napjáig utalja át a folyósító igazgatóságoknak, egyidejűleg elektronikus úton átadja a folyósításhoz szükséges adatokat. A folyósító igazgatóság a tárgyévi működési támogatást negyedévenként, a finanszírozási szerződésben meghatározott részletekben, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben január 31-éig folyósítja. Év közben megkötött finanszírozási szerződés esetén a tárgyévi működési támogatás első részletét soron kívül, a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig kell folyósítani.

15. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be az NRSZH részére a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az aláírt elszámolást postai úton meg kell megküldeni az NRSZH részére. Az elszámolást az NRSZH megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén - egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel. Az elszámolások elfogadásáról az NRSZH a beérkezést követő 30 napon belül dönt. A döntésről a döntés meghozatalától számított 5 napon belül postai úton értesíti fenntartót, valamint elektronikus levélben - az elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével - a folyósító és az ellenőrző igazgatóságot. Az NRSZH az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás nem állapítható meg. A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításáról szóló éves elszámolást a finanszírozási szerződés és melléklete tartalmazza.

A benyújtott pályázatok szakmai és tartalmi elemeit kizárólag az alábbiakban részletezett tájékoztató adatok felhasználásával fogadjuk el.

II. SZAKMAI ÉS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

1. A pályázat célja A titkos menedékház szolgáltatás finanszírozása. A titkos menedékház befogadja a kapcsolati erőszak miatt krízishelyzetbe került, illetve otthontalanná vált bántalmazottat és gyermekét, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 51. § 5) bekezdés szerinti bántalmazott családot. A titkos menedékház legfeljebb hat hónap időtartamra: - lakhatást biztosít, és szükség esetén biztosítja az étkeztetést, a ruházattal való ellátást, a mentálhigiénés ellátást, valamint segítséget nyújt az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréshez, - közreműködik - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - a titkos menedékház szolgáltatást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család, az egyén helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében, - segítséget nyújt a bántalmazás következtében kialakult pszichés sérülések kezelésében és jogi tanácsadással segíti az ellátott személy érdekeinek védelmét.

2. Célcsoport A titkos menedékház azon érintettek, áldozatok számára nyújt speciális szolgáltatásokat, akik a kapcsolati erőszak következtében olyan krízishelyzetbe kerültek, amely során a kialakult helyzetet sem a helyi szociális és gyermekvédelmi rendszer, valamint az ezen intézményekhez kapcsolódó jelzőrendszeri tagok, sem pedig az érintett bántalmazottak természetes támogató rendszere nem tudnak megfelelően megoldani. Ezen belül szolgáltatást nyújt a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerint bántalmazottnak minősülő személyeknek és azon velük egy háztartásban élő személyeknek, akiknek tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján kötelesek. A titkos menedékház elsősorban a közvetlen életveszély elől menekülő áldozatokat fogadja.

3. Kötelező tevékenységek: A támogatott tevékenységek a szakmai protokollban részletezettek szerinti kötelező elemek, amelyek a finanszírozás alapját képezik. Ezen felül választható támogatott tevékenységeket is megjelölhet a pályázó.

Kötelező elemek: - A szolgáltatást igénybe vevők fizikai (élelmiszer, tisztálkodási, tisztítószerek, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, szállás) ellátása a családok átmeneti otthonának rendszerén belül, szükség esetén egyéb szükségletek kielégítése (ruha, ágynemű huzat, gyógyszer), az ügyintézésekhez kapcsolódó járulékos költségek (utazás, illetékek), a gyermekek iskoláztatásához elengedhetetlen eszközök biztosítása. - Esetmenedzser/szociális munkás: fogadja a bántalmazottat, kidolgozza a krízishelyzet megszüntetéséhez szükséges cselekvési tervet, meghatározza az egyes szakemberek feladatait, képviseli a bántalmazott érdekeit; - Pszichológus/mentálhigiénés tanácsadó: segítséget nyújt a pszichés sérülések feldolgozásában, a krízishelyzet megszüntetésében; - Jogász: segítséget nyújt a hiányzó dokumentumok beszerzésében, segít a rendőrségi eljárások megindításában és figyelemmel kísérésében, tájékoztat a kiskorúakkal kapcsolatos speciális feladatokról

4. Pályázattal kapcsolatos egyéb információk

A pályázattal kapcsolatos további szakmai felvilágosítást az NRSZH Szociális Szakmafejlesztési Főosztályának munkatársai biztosítanak, a következők szerint: Guzsal Diána +36-1/462-6653 guzsald@nrszh.hu Köller Zsófia +36-30-584-9048 kollerzs@nrszh.hu http://www.kormany.hu

8. Gyerek ARC pályázat: “Együtt rágunk, együtt nevetünk"

2016. Március 9.

Táblagépért, rollerért vagy családi állatkerti belépőért, az idei gyerek ARC pályázat kifejezetten 6 és 14 év közötti gyermekeknek szól.

A lélek ünnepe (2016) - Irodalmi pályázat

2016. Március 5.

A Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság közös felhívása

Pályázatunk témája Szabadon választott.  Minden, ami az élet... szép és jó, szeretet és bánat, család, remény, béke, bánat stb. - az író, költő szemével.

A pályázat weboldala és email címe:  http://www.mecslaszlotarsasag.webnode.hu/palyazatok/a-lelek-unnepe-2016/  http://www.a-lelek-unnepe2.webnode.it/palyazatunk/  mecslaszlotarsasag@gmail.com  A pályázók köre: A pályázatunkra amatőr és rendszeresen publikáló szerzők tollából is várunk irodalmi műveket a fent megfogalmazott és kibontott témában. Pályázhatnak hazai és határon túl élő alkotók is.

Alsó életkori határ: 14. életév. A pályázat célja:  Ráirányítani a figyelmet a magyar irodalomra, a magyar nyelven írt alkotásokra. Új irodalmi művek írására ösztönzés. Tehetséggondozás, tehetségek felkutatása. Főhajtás Mécs László és Tóth Árpád emléke előtt.  A pályázat beküldési határideje: 2016.május 8. A pályázati anyag publikálása:  Minden pályázónk válogatott alkotása folyamatosan megjelenik a http://www.a-lelek-unnepe2.webnode.it/beerkezett-palyamuvek/ weboldalon!

Várjuk a kedves olvasók szavazatát is! (2016. május 15-ig)

Díjazás: 1. helyezett: Elismerő Oklevél +könyvajándék + ingyenes megjelenési lehetőség a 2016.évben megjelenő valamely antológiánkban + 10 000 Ft 2. helyezett: Elismerő Oklevél + könyvajándék + 5000 Ft 3.-4.-5. helyezett: Elismerő Oklevél

További részletek itt.

Életmese - történetek a családról

2016. Március 5.

Téma: "A szülők, nagyszülők életmeséi" avagy írd le, amit a szüleid, nagyszüleid meséltek neked az életükről,és te érdekesnek, tanulságosnak, vagy akár viccesnek találtad. "Amikor kicsi voltál..." / "Amikor kicsi voltam..."

Minden család őriz történeteket gyermekei kiskoráról; gyesen lévő anyukák (újabban apukák, nagymamák is) szívesen mesélnek élményeikről, vagy emlékeznek vissza az együtt töltött meghitt évekre.

Mindkét témában igaz történeteket, történet-csokrokat várunk műfaji kötöttség nélkül (a családi anekdotáktól a mesén, novellán, riporton át a naplóig) amelynek a család tagjai a szereplői.

Írhatják szülők, nagyszülők, gyermekek, családok.

A pályázók műveit négy korcsoportban bíráljuk el:

1. 10 éves kor alattiak,(alsós tanulók)

2. 10-től 14 éves korig, (felsős tanulók)

3. 14-33 év közöttiek, (fiatalok)

4. 33 év felettiek, (fiatalosak)

Beküldési határidő: 2016. február 1-től folyamatosan 2016. április 10-ig.

Eredményhirdetés: 2016. május 15.

Díjkiosztás: 2016 júniusában Valamennyi korcsoportban az első három helyezettet díjazzuk, de minden pályaművet beküldő kap a kötetből, amit a legjobb művekből szerkesztünk.

Az eredményhirdetést követően az összegyűjtött pályázati anyagokból kötetet szerkesztünk, immár 8. éve. A zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek részben, vagy egészben bekerülnek a kötetbe.

A pályázat beküldése egyúttal a kötetben való megjelenéshez való hozzájárulás is. A pályaműveket max. 20 oldal terjedelemben, doc és rtf formátumban, elektronikusan fogadjuk el.

A pályázat további részleteiről érdeklődni lehet: mobilon a (20) 312 85 84 A korábbi évek pályázati anyagát honlapunkon megtekinthetik: http://www.mosolyvirag.hu

A fenti határidőig, az alábbi címre kérjük megküldeni a pályázatokat és a pályázati adatlapot: "Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete E-mail cím: eletmese2016@gmail.com

ANGOL NYELVŰ SZÍNJÁTSZÓVERSENY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

2016. Március 2.

Angol nyelvű színjátszóversenyt hirdet 9-11. évfolyamos középiskolás diákoknak William Shakespeare halálának 400. évfordulója alkalmából a Nemzeti Színház, a British Council és a Brit Nagykövetség.

ÁLMAIDBAN AMERIKA VISSZAINTEGET? - AMERIKA NAP KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKNEK

2016. Március 1.

Amerika Nap pályázati felhívás: Egyedülálló rendezvénysorozat lehetőségét kínálja az Egyesült Államok budapesti Nagykövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma magyarországi köznevelési intézmények számára.Az Amerika Nap:

Az egész napos programsorozat keretében a diákok és a pedagógusok betekintést nyerhetnek a budapesti nagykövetség munkájába, tájékozódhatnak az amerikai továbbtanulási lehetőségekről és kreatív módon szerezhetnek még több információt az Egyesült Államokról és annak kultúrájáról.

A program állandó elemei közé tartozik egy amerikai diplomata előadása az iskola által választott témában, amit a diákokkal való beszélgetés egészít ki, illetve egy prezentáció az amerikai továbbtanulási lehetőségekről, amelyet egy szakember tart.

A programban résztvevő iskolák kiválasztásánál előnyt élveznek azok, amelyek a helyi önkormányzattal, illetve a médiával együttműködésben valósítják meg az eseményt.

A programot a következő három időszakban lehet megvalósítani: 2016. ősz. 2017. év eleje, 2017 tavasz.

A pontos időpontot az iskolával egyeztetve választják ki a szervezők.

A pályázás módja:

A jelentkezéshez az alábbi címekre kell elküldeni az iskola angol nyelvű bemutatását, az angol nyelvű pályázatot és magyar nyelvű jelentkezési lapot: birok@state.gov és cecilia.nagy@emmi.gov.hu. A jelentkezés határideje: 2016. április 4., hétfő éjfél

Az elbírálás:

A beérkezett pályázatok elbírálásában az Egyesült Államok budapesti Nagykövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselői vesznek részt. A három legjobb pályázat nyeri meg az Amerika Nap megrendezésének jogát. Az eredményt az EMMI honlapján tesszük közzé. Az elbírálás főbb szempontjai: a helyi közösség és egyéb középiskolák bevonása, a pedagógusok és diákok aktív szerepvállalása, az Amerika Nap illeszkedése a köznevelési intézmény életéhez, az állandó elemek mellett javasolt új programelemek, a média bevonása.

http://www.kormany.hu

RUGALMAS, CSALÁDBARÁT FOGLALKOZTATÁSI PÁLYÁZAT

2016. Február 27.

Megjelent a rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál című felhívás.

Keretösszege: 5 milliárd forint

Támogatást igényelhetnek: gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók és egyéni cégek.

A pályázat keretében a következő rugalmas, a munka törvénykönyvében szabályozott foglalkoztatási formákba történő átalakításra van lehetőség az átszervezési terv alapján: részmunkaidő, távmunka, munkakör megosztása (job-sharing), rugalmas munkaidő (flexi-time), munkaidőkeret, osztott munkaidő, kötetlen munkarend.

A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási kérelmek nyújthatók be. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett régiókban kell lennie.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. december 1-től 2018. november 30-ig lehetséges.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 -1600 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3,1 millió Ft és maximum 15 millió Ft.

A részleteket itt olvashatja

 

OTP TÁRSASHÁZI PÁLYÁZAT 2016

2016. Február 24.

Az OTP Bank 2016. évi pályázati felhívása társasházak, lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi javítása, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása, és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése céljából.

A pályázók köre

A pályázaton bármely társasház és lakásszövetkezet részt vehet, amely a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik OTP Bank bankszámlaszerződéssel. Az OTP bankszámlaszerződéssel nem rendelkező társasházak és lakásszövetkezetek a számlanyitási akció keretében most 6 havi számlavezetési díj elengedése mellett nyithatnak új bankszámlát.

A pályázat részletei

Kategóriák

 • Kategória: Ezermester: Az „Ezermester” kategória a társasház/lakásszövetkezet üzemeltetésének hatékonyságát támogató pályázatokat foglalja magába. Ebbe a kategóriába tartoznak a szigetelési, korszerűsítési, felújítási és építési munkálatok, a környezettudatos életvitellel kapcsolatos beruházások (pl. szelektív hulladékgyűjtés, tárolás, lakossági sütőolaj és zsiradék hulladék elkülönített gyűjtésének megoldása), az adminisztráció fejlesztésével kapcsolatos beruházások, amelyek a ház műszaki üzemeltetését, energiahatékonyságát, pénzügyi és egyéb ügyviteli folyamatait hivatottak támogatni (pl. intelligens és informatikai eszközök, társasházi ügyviteli szoftverek beszerzése), továbbá az energiahatékonysági felújítások, beruházások (pl. megújuló energetikai eszközök telepítése, fűtési- és melegvíz-rendszerek korszerűsítése), szerkezeti elemek karbantartási munkálatai.
 • Kategória: Biztonság: A kategóriába a társasház/lakásszövetkezet és a lakók biztonságát és védelmét szolgáló fejlesztéseket célzó pályázatok fogadhatóak be. A támogatható projektek köre így magába foglalja többek között a lépcsőházak és lépcsők balesetmentesítését, az épületek akadálymentesítését, a lakóházhoz tartozó helyiségek és külső telekrészek tűz-, vagyon és egyéb irányú védelmét, illetve a gyermekek és idősek biztonságos közlekedését segítő beruházások (pl. védelmet, biztonságot növelő berendezések – digitális kaputelefon rendszerek, világítás, mozgásérzékelők, kamerarendszerek – kiépítése, felszerelése,korszerűsítése).
 • Kategória: Közösségépítés: A társasház/lakásszövetkezet minden tagja által igénybe vehető, közös helyiség (klubszoba, edzőterem), közös használatú szabadtéri terület (kerti sütő-főző hely, pihenőhely, parkosítás, kertépítés, dísznövények telepítése, gyepesítés stb.), biciklitároló kialakítása, felújítása, berendezése. Továbbá gyermekek környezetének, életterének minőségi javítása; felnőtt szabadidős területek és gyermek játszóhelyek kialakítása, felújítása, EU-szabvány szerinti átalakítása; játszóhelyiség kialakítása, berendezése.
 • Különdíj – közönségszavazással: A különdíjért az 1 000 000 Ft összeget elérő pályázatok indulhatnak, amennyiben a pályázók a pályázati adatlapon jelezték részvételi szándékukat és kitöltötték a vonatkozó részeket (lásd az adatlap VIII. pontja), valamint mellékelnek tervrajzot vagy látványtervet. A zsűri kategóriánként 3 db, helyezésben nem részesült pályázatot jelöl Facebook közönségszavazásra, melyek közül a Különdíjat a szavazás időtartama alatt legtöbb szavazatot/like-ot gyűjtő (holtverseny esetén a kellő szavazatszámot előbb összegyűjtő) pályázat nyeri el.

A részvétel feltételei

 • A benyújtott pályázat kizárólag olyan épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre, illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozhat, olyan társasházi/lakószövetkezeti épületben, amely társasház/lakószövetkezet rendelkezik OTP Bank bankszámlaszerződéssel.
 • A pályázatot a társasház/lakásszövetkezet törvényes képviselője, megbízottja nyújthatja be. Nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni.
 • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási/beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem.
 • A benyújtott pályázatban leírt felújítás/beruházás megvalósításának költsége eléri az OTP Társasházi Pályázat által elnyerhető harmadik díj összegét.

Díjazás:

A pályázat a fenti három kategória mindegyikében külön első, második és harmadik helyezettet hirdet:

 • első díj: 1.500.000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként ,
 • második díj: 1.000.000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként,
 • harmadik díj: 500.000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként,
 • különdíj: 1.000.000 Ft (bruttó támogatási összeg) – három kategóriából 1 db.

 További nyeremények:

 • Az első 100 olyan pályázó, akinek ajánlásával legalább egy új pályázó indul az OTP Társasházi Pályázaton, térítésmentesen vehet részt a THT Akadémia egynapos képzésén, ahol speciális jogi és műszaki ismeretekre tehet szert, s megismerheti a THT Akadémia minősítő rendszerét.
 • Az első 100, eHáz előfizetéssel nem rendelkező, teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázó az eHáz Classic társasházi ügyviteli szoftver egyéves előfizetését nyeri.
 • Az első 500, teljes körű pályázati anyagot benyújtó induló a Társasházi Háztartás (THT) szaklap egy éves előfizetését kapja, amely 10 lapszámot és a THT Sarokház Klubjának 3 konferencián való ingyenes részvételt biztosítja.
 • Minden pályázó automatikusan felvételt nyer az újonnan induló Házfórum Klubba, ahol a honlapon exkluzív szakmai tartalmakhoz férhetnek hozzá a társasházi/lakásszövetkezeti ügykezelés témájában.

Az értékelést szakmai zsűri végzi.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a pályázat megvalósítása mennyire szolgálja a közösségi érdekeket;
 • kategóriától függően: a pályázat mennyire szolgálja a társasház/lakásszövetkezet szűkebb környezetének minőségi javítását, szépítését, rendezettebbé tételét, biztonságát, és mennyire támogatja a közösségi életet és kezdeményezéseket;
 • technikai, pénzügyi megvalósíthatóság, ötletesség;
 • a lakók által vállalt közös munka mennyisége a tervezésben, illetve a kivitelezésben.

A pályázat benyújtása: online, a kiíró weboldalán

Határidő: 2016. június 15. (éjfél)

Forrás, pályázati kiírás, kapcsolódó dokumentumok

OTP társasházi pályázat 2016, részletekért kattintson!

FÜGGŐSÉGEK MEGELŐZÉSE - KISFILMKÉSZÍTÉS

2016. Február 22.

Az Életrevaló Karitatív Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával a VI. Országos kisfilm-készítő versenyt hirdeti meg 12-26 éves fiatalok körében "Függőségek megelőzése"

Nevezési határidő és az alkotások beérkezési határideje: 2016. 03.15

Filmek beérkezési határideje: 2016. 03. 15. 24 óra

EURÓPAI SZAKPOLITIKAI KÍSÉRLETEK AZ OKTATÁS, A KÉPZÉS ÉS AZ IFJÚSÁGPOLITIKA ÁGAZATÁBAN

2016. Február 22.

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) által kiírt pályázat általános célkitűzése, hogy az innovatív szakpolitikai intézkedések rendszerhatásaival kapcsolatos bizonyítékok összegyűjtésével és értékelésével elősegítse az oktatási és képzési rendszerek, valamint az ifjúsági szakpolitika hatékonyságának és eredményességének javítását. E felhívás a támogatásra jogosult országok magas szintű hatóságainak bevonása mellett helyszíni vizsgálatokon (kísérlet) alapuló, megbízható és széles körben elismert értékelési módszerek alkalmazását is szükségessé teszi.

E pályázati felhívás keretében a projektek számára nyújtható társfinanszírozásra rendelkezésre álló költségvetés 14 000 000 EUR.

Ez az összeg a következő módon oszlik meg a két működési terület között:

 1. Oktatás és képzés: 12 000 000 EUR
 2. Ifjúság: 2 000 000 EUR

Benyújtási határidő:

Előpályázatok: 2016. április 14. déli 12 óra

Teljes pályázatok: 2016. október 13. déli 12 óra

A pályázattal kapcsolatos további információk itt olvashatók.

CIVIL SZERVEZETEK INFRASTRUKTÚRA TÁMOGATÁSA

2016. Február 22.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő alapítványok, egyesületek, valamint ezen szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei számára írt ki pályázatot.

A felhívás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.

Benyújtási határidő: 2016. december 31.

A pályázat részletei itt olvashatók.

KUTATÓI KEZDEMÉNYEZÉSŰ TÉMAPÁLYÁZAT

2016. Február 22.

A Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázata magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező

 • felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek;
 • Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető olyan gazdasági társaságok pályázhatnak, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá
 • non-profit szervezetek, amennyiben főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősülnek és magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató pályázhat együttesen

A pályázati kiírás alapján projektenként maximum 48 hónapra maximum 48 millió Ft igényelhető.

Beküldési határidő: 2016. március 17.

A pályázat részletei itt olvashatók.

FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

2016. Február 22.

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által kiírt pályázaton 3 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek.

A program célja a Közép-magyarországi Régió területén új egyéni vagy mikro vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.

Benyújtási határidő: 2016. december 31.

A pályázat részletei itt olvashatók.

VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT

2016. Február 21.

A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15

Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek, nonprofit korlátolt felelősségű társaságok és nonprofit részvénytársaságok részére olyan programok megvalósítására, amelyek az általuk elérhető környezetben a családokat és a családok közösségeit erősítik.  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a család társadalmi szerepének megerősítését és a társadalmi összetartozás erősítését.

A cél elérését a Kormány az alapítványok, egyesületek, nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, nonprofit részvénytársaságok és egyházi jogi személyek együttműködésével tervezi megvalósítani, a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:  - a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.  - A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 20-40 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.  - Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a támogatási összeg legfeljebb 25%-ának megfelelő előleget biztosít. Civil szervezet és egyházi jogi személy kedvezményezett esetén a támogatási összeg legfeljebb 50%-ának megfelelő előleget biztosít. A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:  - Projektjük megvalósításával hozzájárulnak a család társadalmi szerepének megerősítéséhez, a családi kohézió növeléséhez, a családok életvezetési kompetenciáinak fejlesztéséhez, elősegítve a fiatalok családi életre való felkészülését, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét, ösztönözve a generációkon átívelő együttműködést, valamint szolgáltatásokkal segítik a krízishelyzet megelőzését és támogatják a már krízishelyzetbe került családokat.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,2 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 10-től 2018. március 10-ig folyamatosan lehetséges.

A pályázat részleteiről itt olvashat.

LEGYÉL TE ÚJPEST LEGKREATÍVABB IFJÚ DIZÁJNERE!

2016. Február 20.

A pályázat célja, felfedezni, megőrizni és fejleszteni a gyermekeinkben lévő kreativitást, képzelőerőt és alkotásvágyat.

Beküldési határidő: 2016. április 15.

A pályázat részletei: 658_palyazat_palyazati_felhivas

 

 

TERÉZANYU PÁLYÁZAT 2016

2016. Február 19.

Mikor pihenhet a nő? Kell-e neki kimenő? A nők alapvetően szeretnek nők lenni, mintegy harmaduk azonban mégis úgy érzi, hogy iszonyú leterheltséget jelent a női szerep. A tavalyi pályázatok arról árulkodnak, hogy a számtalan területen történő helytállás miatt szinte minden nő kimerült és fáradt.

KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGGONDOZÓ - IRODALMI PROJEKT

2016. Február 19.

Rejtő Jenő Előretolt helyőrség című könyvének nevét viseli a Kárpát-medencei Tehetséggondozó első irodalmi projektje. Az első pályázaton pályakezdő fiatal tehetségeket és író mentorokat várnak.

TÁMOGATÁS BALATONI OSZTÁLYKIRÁNDULÁS/ERDEI ISKOLA SZERVEZÉSÉRE

2016. Február 19.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Vadóctanya Ifjúsági Táborok üzemeltetője, a Na-Joó Bt. pályázatot hirdet "Támogatás kedvezményes balatoni osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére” címmel.

CSELEKVÉSI TÁMOGATÁS A GYEREKEKKEL SZEMBEN ALKALMAZOTT TESTI FENYÍTÉS MEGSZÜNTETÉSÉT CÉLZÓ TRANSZNACIONÁLIS PROJEKTEKRE

2016. Február 19.

A pályázat célja a gyermekekkel szemben alkalmazott testi fenyítés formájában megjelenő erőszak megelőzése és az azzal szembeni küzdelem támogatása, valamint az erőszak áldozatainak védelme, valamint a gyermekekkel szembeni visszaélésnek, kizsákmányolásnak, embercsempészetnek, valamint az erőszak minden formájának és kínzásnak a megszüntetésére irányuló Fenntartható Fejlődési Cél elérésének elősegítése.

EUROPEAN YOUTH AWARD 2016 - PÁLYÁZAT IFJÚSÁGI DÍJ ELNYERÉSÉRE

2016. Február 19.

A pályázatban 30 év alatti magánszemélyek a társadalom szolgálatába állított, 2014 után kivitelezett digitális projektekkel, termékekkel, applikációkkal a European Youth Award elnyerésére és ezzel együtt nemzetközi bemutatkozásra pályázhatnak 8 különböző kategóriában.

A pályázat részletei angol nyelven itt!