2019-03-24 10:00:00 Hagyományos tojásfestés és meseszövés Máriakéménden

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

1. Fogalmak

1.1. csalad.hu

A csalad.hu Magyarországon működő információs portál, amely a magyar családok tagjainak nyújt hasznos információkat, gyakorlati tanácsokat, és a témában releváns hírtartalmat.

1.2. Tartalom

A honlapon található összes szöveges, grafikai, mozgó- és állóképes híranyag, statisztika, információ, illusztráció, függetlenül azok letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon való elérhetőségétől.

1.3. Felhasználó

Az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a honlap tartalmát felhasználja, és ezzel a jelen felhasználási feltételeket elfogadja. Kiskorú Felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselője felel.

2. A tartalom elérése

A csalad.hu minden tartalma és szolgáltatása elérhető regisztráció nélkül. A tartalomszolgáltató az általa előállított tartalmakat ingyenesen bocsátja a felhasználók rendelkezésére. Ezek fogyasztását, megtekintését nem, további felhasználását, többszörözését, saját szolgáltatásba való beépítését viszont - a jelen Felhasználási feltételek 3. pontjában meghatározottak szerint - feltételekhez köti.

3. A tartalom felhasználása

3.1. Média-felhasználás

Felhasználó a Tartalmat, lényeges elemeinek és az abban szereplő tények megváltoztatása nélkül jogosult átvenni, továbbá a 3.1.1. – 3.1.3. pontokban felsoroltak betartásával – módosítani, kiegészíteni, ahhoz magyarázatot fűzni, továbbá sokszorosítani és terjeszteni.

A Tartalom promóciós, vagy egyéb reklámcélú felhasználása, továbbá annak szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele, az oldal tükrözése tilos.

3.1.1. A honlap szöveges tartalmainak felhasználása

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy

a honlapról átvett és változatlan szöveggel vagy lényeges változtatás nélkül közölt anyag esetén a csalad.hu-t, mint forrást feltünteti;

a honlapról átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró-, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre;

amennyiben a kiadott híranyaggal kapcsolatban a honlapon javítás, kiigazítás, pontosítás kerül kiadásra, vagy a híranyag a honlap üzemeltetője által visszavonásra kerül, úgy mindezt a már átvett, közzétett, feldolgozott saját anyagában, szolgáltatási, vagy publikálási felületén haladéktalanul javítja, kiigazítja, pontosítja vagy érvényesíti, a továbbiakban pedig az eredeti híranyagra nem hivatkozik, arra még áttételesen sem utal;

a hír javításának, pontosításának vagy visszavonásának elmaradása miatt, illetve a hírfeldolgozásból adódó – pl. címváltoztatás, átszerkesztés, stb. – harmadik féltől érkező megkeresés, panasz, vagy kárigény esetén maradéktalanul helyt áll, és elismeri, hogy a Tartalom szolgáltatójának, ill. a honlap üzemeltetőjének felelőssége ez esetekben kizárt;

a Tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl (a felhasználási platformon kívüli megjelenítés eseteitől eltekintve) részben, vagy egészében nem tárolja, adatbázist, archívumot nem képez, illetve azt nem teszi hozzáférhetővé.

3.1.2. A honlap állóképes tartalmainak felhasználása

Felhasználó kötelezi magát arra, hogya honlapról átvett fotókat harmadik fél számára további felhasználásra nem adja tovább, a fényképfelvétel(ek)ből archívumot nem képez;

a fényképfelvétel(ek) és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát - különösen annak szereplőit - sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással), sem más módon nem változtatja meg, a közlés során pedig kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására;

csalad.hu információs és illusztrációs grafikáit kizárólag az azon szereplő forrásmegjelöléssel ad közre, a grafiká(k)ból archívumot nem képez.

3.1.3. A honlap mozgóképes tartalmainak felhasználása

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a honlapról átvett videókat, amennyiben azoknál jelzés alapján egyértelműen a csalad.hu a tartalom előállítója, a következő forrásmegjelöléssel közli: „csalad.hu”;

azon mozgóképes anyagoknál, ahol a forrásmegjelölés egyértelműsíti, hogy harmadik fél állította elő, a felhasználó további közlésre a videót át nem veszi;

a videó(ka)t harmadik fél számára továbbfelhasználásra nem adja tovább, a videó(k)ból archívumot nem képez;

a videó(k) és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát - különösen annak szereplőit - sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással), sem más módon nem változtatja meg abban az esetben, ha ez a videó eredeti mondanivalójával ellentétben áll; a közlés során pedig kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására.

3.2. Szabad felhasználás

Felhasználó a Tartalom tekintetében jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra azzal, hogy a felhasználás valamennyi módja esetén a forrást és a szerző nevét a jelen „Felhasználási feltételek”-ben meghatározott módon köteles feltüntetni, a felhasználás a cél által indokolt terjedelmet nem haladhatja meg, továbbá a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

Szigorúan tilos a Tartalom hírügynökségi szolgáltatáshoz köthető közvetlen, vagy közvetett felhasználása még abban az esetben is, amennyiben az a jövedelemszerzést közvetve sem szolgálja.

Tilos továbbá a Tartalom szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele.

3.3. A Tartalom felhasználásának közvetlen üzletszerzésre irányuló korlátozása

A Tartalom a Felhasználók számára ellenszolgáltatás nélkül elérhető. Mindezek alapján kifejezetten tilos a honlap tartalmaiból hírügynökségi szolgáltatás, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenység folytatása, ide értve a Tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is.

4. Védjegyek és logók használata

A honlapon található valamennyi logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll, amelyre tekintettel azok másolása, tükrözése, felhasználása - a jelen felhasználási feltételek 2. pontjában megfogalmazott forrás megjelölésére vonatkozó előírás kivételével - tilos.

5. Adatkezelés

5.1. Személyes és különleges adatok védelme

A honlap használata során a csalad.hu regisztrációt nem kér, személyes adatot vagy különleges adatot semmilyen formában nem rögzít. A csalad.hu-hoz köthető egyéb szolgáltatások, és a tartalomszolgáltatóhoz beérkező elektronikus megkeresések alapján a tartalomszolgáltató személyes adatot szintén nem gyűjt, abból adatbázist nem képez.

5.2. Anonim látogatóazonosítók (cookie)

A csalad.hu a tartalomszolgáltatási szabályozásnak megfelelően egyedi - azonosításra alkalmas - azonosítót helyezhet el a felhasználó eszközén. Ez a jelsorozat (cookie) IP címet nem rögzít, és semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, adatainak megszerzésére. Az anonim azonosító gépek közötti kommunikációt és a felhasználók használati élményének javítását szolgálja oly módon, hogy az azonosítással a honlap további látogatása során testre szabott beállításokkal jelenítse meg a tartalmat. A felhasználónak jogában áll böngészőjét úgy beállítani, hogy tiltsa az egyedi azonosítójel elhelyezését.

6. Egyéb információk

A honlap üzemeltetője törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.

A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap üzemeltetője fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.

A honlap üzemeltetője a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során Felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja.

A honlap üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a honlap üzemeltetője, illetőleg a Tartalom szolgáltatója nem tehető felelőssé.

A honlap üzemeltetője bármikor jogosult a jelen „Felhasználási feltételek” egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a honlap kezdőoldalán tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a honlap bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

Bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott gyanúja esetén Felhasználó a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárható, továbbá vele szemben az Szjt. és más vonatkozó jogszabályok szerint eljárás indítható.

Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen „Felhasználási feltételek” nem szabályoznak, a Szjt., a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény hatályos rendelkezései irányadóak.