2019.03.14

Könnyebbé válhatnak a nagycsaládosok mindennapjai – részletek az autóvásárlási támogatásról

Július elsejétől állami segítséget kaphatnak autóvásárlásukhoz a nagycsaládosok: 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak a három- vagy többgyermekes családok megfelelő befogadóképességű gépkocsi megvételéhez.

Mekkora az igényelhető összeg?

A támogatás mértéke 2 500 000 forint, de legfeljebb a vásárlás időpontjában érvényes bruttó vételár 50%-a. A támogatást hitelintézeti kölcsön igénybevételével is lehet kérni, illetve zártvégű pénzügyi lízingszerződés esetén is van mód az igénylésre. A támogatásból új, legalább 7 személyes gépkocsit lehet venni. Fontos tudnivaló, hogy a megvásárolandó személyautó árának felső határát nem szabták meg, a támogatás mértékét viszont maximálták 2,5 millió forintban.

Kik kaphatják meg a támogatást?

A támogatást a Magyarország területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező – legalább három gyermeket nevelő, vagy a harmadikkal várandós – nagycsaládosok igényelhetik.

Íme a további, jogszabályban rögzített feltételek: az igénylő, vagy a támogatással érintett személy rendelkezzen „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel és ne legyen eltiltva ebben a kategóriában a járművezetéstől, ne legyen nyilvántartott köztartozása, ne legyen büntetett előéletű, és kitétel, hogy sem ő, sem házas- vagy élettársa nem részesült korábban szerzési támogatásban. Ez alól kivétel, ha a nagycsaládos saját maga vagy házas-, ill. élettársa igényelte korábban a kedvezményt, azonban később a házasságuk vagy kapcsolatuk megszűnt, és az igénylőnél maradtak a gyermekek, de a gépkocsi nem; ez esetben a támogatást a másik fél, vagy saját maga korábbi jogosultságára tekintet nélkül igényelheti.

Figyeljünk a határidőkre!

A támogatást 2019. július 1. és 2022. december 31. között lehet kérni.

Hogyan lehet igényelni?

A kérelmet a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványon a Kincstárnál vagy kormányablaknál lehet benyújtani.

A dokumentumon fel kell tüntetni az igényelt támogatás összegét, és hogy azt adásvételi vagy pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez kérik-e. Meg kell adni továbbá az igénylő, a támogatással érintett személy, és – a magzat kivételével – a gyermekek adóazonosító jelét.

Csatolni kell a nyilatkozatot a jogosultsági feltételeknek való megfelelésről, és arról, hogy az autót a meghatározott feltételeknek megfelelően használják. Amennyiben babát vár a pár, be kell nyújtani a várandósság 12. hetének betöltését igazoló várandósgondozási könyv másolatát vagy a kezelőorvos által kiállított igazolást, valamint meg kell adni a szülés várható időpontját. Mindemellett a személyazonosságot is igazolni kell hivatalos okmányokkal.

Hogyan zajlik a vásárlás?

A megfelelő befogadóképességű, vagyis legalább hétszemélyes autót csak azután lehet beszerezni, hogy a jogosultságot megállapító kincstári határozat véglegessé vált, ellenkező esetben a támogatás nem folyósítható.

A szerződést ezt követően az igénylővel kell megkötni, és a támogatás felhasználása az autókereskedővel kötött adásvételi szerződés vagy pénzügyi lízingszerződés keretében történik. A szerződésben fel kell tüntetni a támogatás összegét is.

Az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés egy példányát el kell küldeni a Kincstárnak. A Kincstár a szerződés beérkezését követő 15 napon belül utalja át a támogatás összegét az autókereskedőnek.

Fontos figyelni a határidőre, ugyanis ha az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés a határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható.

Az autókereskedő a szerződés megkötésekor az autót az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzétett „Családbarát Magyarország” logóval látja el. Ennek költsége az autókereskedőt terheli. A logót az igénylő három évig – vagyis addig, amíg az autó nem idegeníthető el – köteles a személygépkocsin feltüntetni.

Három évig nem adható el a jármű

A személygépkocsi forgalomba helyezését a vásárlónak kell intéznie. Az autót az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés hatálybalépésének napjától számított három éven belül nem lehet eladni, sem átalakítani - ideértve a szállítható személyek számát vagy a járműkategória megváltoztatását is. Ez idő alatt az autó üzembentartói jogát sem lehet átengedni a házas- vagy élettárson kívül másnak.

Az elidegenítési tilalom idején a Kincstár hozzájárulásával csak akkor idegeníthető el az autó, ha a jogosult a támogatás időarányos részét visszafizette. Pénzügyi lízingszerződés esetén a tilalom lejártáig a Kincstárt a támogatási összeg arányos része erejéig zálogjog illeti meg. Ha ezelőtt az autó visszakerül a lízingbeadó birtokába, a zálogjog megszűnésére csak akkor kerülhet sor, ha annak ellenértékét a Kincstárnak megtérítik.

Van, amikor a támogatást vissza kell fizetni

A támogatást az államháztartásról szóló törvény szerinti késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetni, ha az igénylő az igényléskor nem a valóságnak megfelelő nyilatkozatot tett, határidőn belül nem jegyeztette be a gépkocsira az elidegentési tilalmat, már nem minősül nagycsaládosnak, mert felbontotta házasságát vagy élettársi kapcsolatát, illetve, ha a jogosultágát örökbefogadott gyermekre tekintettel állapították meg, és az örökbefogadást az autóvásárlástól számított két éven belül felbontják.

Ha a visszafizetésre kötelezett igazolja, hogy a tartozás azonnali vagy egy összegben való megfizetése aránytalanul súlyos anyagi megterhelést jelentene számára, a Kincstár legfeljebb 12 hónapos fizetési halasztást, vagy 36 hónapos időtartamra szóló részletfizetést engedélyezhet.

Akinek a támogatást vissza kell fizetnie, három évig nem kaphat újabb támogatást.