Gyermekgondozást segítő ellátás

Ki jogosult gyermekgondozást segítő ellátásra?

- a szülő, a gyám, a kiskorú szülő, ha a kiskorú szülő gyermekének nincs gyámja, vagy ha a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban

- a gyermek 3. életévének betöltéséig.

- ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig. (A gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni. Amennyiben ikergyermek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy az ellátást a legkésőbb tankötelessé váló gyermek tankötelessé válása évének végéig folyósítják, legfeljebb a gyermekek tizedik életévének betöltéséig, változatlan összegben. (Abban az esetben, ha a gyermek tankötelezettsége nem abban az évben kezdődik, amely év augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, a jogosult köteles benyújtani az igényelbíráló szervhez a tankötelezettség kezdetéről szóló döntést.)

- a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek tizedik életévének betöltéséig.

A tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékos gyermeket nevelő szülő részére meddig állapítják meg a gyermekgondozást segítő ellátást?

Ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 10. életévének betöltéséig állapítják meg az ellátást.

Amennyiben a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel családi pótlék iránti kérelmet még nem nyújtottak be, a tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság tényéről szóló, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló jogszabály szerinti igazolást a gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelemhez csatolni kell. Ha a gyermek az ellátás folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét az igazolás benyújtásával a járási hivatalnál bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történő megállapítása, illetve a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság időtartamának megváltoztatása iránt új kérelmet nem kell benyújtani.

Milyen feltételek mellett jogosult a nagyszülő a gyermekgondozást segítő ellátásra?

A gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa (nagyszülő) is jogosult az ellátásra, ha

- a gyermek az első életévét betöltötte,

- a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,

- a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásról lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozást segítő ellátásnak nagyszülő részéről történő igénylésével, és

- a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek vagy ikergyermek, akire tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást folyósítanak.

A nagyszülő részére az ellátásra való jogosultság a fenti feltételek fennállása esetén kizárólag akkor állapítható meg, ha

- ő maga megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, és

- a jogosultsági feltételek a szülő esetében is fennállnak.

Milyen mértékű a gyermekgondozást segítő ellátás?

Egy gyermek esetén a támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.

Ikergyermekek esetén a támogatás összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.

A gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása mellett van-e lehetőség munkavégzésre?

Az ellátásban részesülő szülő kereső tevékenységet a gyermek fél koráig nem folytathat. A gyermek fél éves korának betöltését követően időbeli korlátozás nélkül lehet dolgozni. A kiskorú szülő gyermekének gyámja a gyermekgondozást segítő ellátás mellett időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet.

A gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő nagyszülő a gyermek hároméves kora után, heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet, vagy otthonában időkorlátozás nélkül.

Az ikergyermeket nevelő szülőnek milyen összegű ellátást folyósítanak, ha a szülő keresőtevékenységet folytat?

Az ikergyermeket nevelő szülő gyermekgondozást segítő ellátásának havi összege a keresőtevékenység folytatása mellett is azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.

Hány gyermek után vehető igénybe a gyermekgondozási díj, illetve a gyermekgondozást segítő ellátás?

Amennyiben a szülőknek második vagy további gyermekük születik, mielőtt a korábban született gyermek után járó ellátások folyósítási ideje lejárt volna, akkor egyszerre mindegyik gyermek után folyósíthatóak a különböző ellátások, azzal a korlátozással, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásból egyszerre legfeljebb két ellátás folyósítható. Ez a korlátozás ugyanakkor nem érinti az ikrek után folyósítandó többszörös összegű gyermekgondozást segítő ellátást.

Hol igényelhető a gyermekgondozást segítő ellátás?

Az ellátás iránti kérelmet

- a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,

- a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy

- a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen lehet benyújtani.

- Elektronikus úton itt: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu

lehet benyújtani.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, ha családi pótlékot még nem igényeltek, akkor csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító orvosi igazolást.

Az igényt a „Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” című nyomtatványon kell benyújtani,

amelyhez a nagyszülő kérelmezése esetén szükséges a „Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatvány kitöltése is.

Lehet-e a gyermekgondozást segítő ellátás mellett részösszegű ápolási díjat folyósítani?

A gyermekgondozást segítő ellátás folyósításával egyidejűleg lehetőség van a részösszegű ápolási díj megállapítására. Az alapösszegű ápolási díj összege 31.000 Ft, a fokozott ápolást igénylő személy után járó ápolási díj összege azonos a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 150%-val, a kiemelt ápolási díj 180%-val. Az ellátásban részesülő személy, a gyermekgondozást segítő ellátás és az ápolási díj összege közötti különbözetet kaphatja meg ápolási díjként részösszegben.

Van-e lehetőség a gyermekgondozást segítő ellátás méltányossági alapon történő engedélyezésére?

Igen, a kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője – méltányossági jogkörben eljárva – gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot

megállapíthatja a gyermeket nevelő személynek, ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak;

megállapíthatja, illetőleg meghosszabbíthatja a jogosultságot: a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig, ha betegsége miatt napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható.

Milyen igazolást kell csatolni a méltányossági kérelemhez?

A kérelemhez csatolni kell az igényben megjelölt októl függően:

- a szülők nyilatkozatát a gyermeknevelésben való akadályoztatásukról;

- a fekvőbeteg-gyógyintézet gyermekgyógyász, vagy gyermekpszichiáter szakorvosának igazolását arról, hogy a gyermek a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható, nevelhető.

Hol kell benyújtani a méltányossági kérelmet?

A kérelmet formanyomtatványon az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerinti megyei kormányhivatal járási hivatalához kell benyújtani.

A gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása alatt a gyermeket el lehet-e helyezni a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben?

A jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el,

- ha a gyermekgondozási segélyre jogosult közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy

- ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek

- szülő esetén fél évesnél idősebb, vagy

- nagyszülő esetén három évesnél idősebb.

Ha a gyermeket nem a fenti korlátozásokra figyelemmel helyezik el napközbeni ellátást biztosító intézményben, úgy az ellátás folyósítása szünetel.

Nem jár támogatás a nagyszülőnek, ha – a fentiekben meghatározott kivétellel - a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben helyezik el.

Szolgálati időnek számít-e a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósításának időtartama?

Igen, 10 százalékos nyugdíjjárulék levonása mellett.

További információk

Az ONYF családtámogatással foglalkozó honlapján:

https://cst.onyf.hu/hu/ellátások/gyermekgondozási-segély.html