2019-08-01 08:00:00 Tony Curtis személyes tárgyai - kiállítás Mátészalkán

Három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel tartozásainak csökkentése

2018. január 1-től a harmadik és további gyermekeket vállaló családok gyermekenként 1-1 millió Ft-tal csökkenthetik a már fennálló vagy a jövőben felveendő lakáshitel-tartozásukat.

KIK VEHETIK IGÉNYBE?

Azok a három vagy többgyermekes családok, ahol a harmadik vagy további vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek 2018. január 1-e után született, vagy a kérelem benyújtásakor az édesanya már a 12. hetét betöltött várandós.

A házastársak és az élettársak a támogatást kizárólag együttesen igényelhetik, abban az esetben is, ha a jelzáloghitel-szerződésnek csak az egyik fél az alanya.

A támogatásra való jogosultság megállapításakor a házastársakkal, illetve élettársakkal közös háztartásban élő kiskorúak vehetők figyelembe.

A jogosultság további kritériumai:

  • büntetlen előélet, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítlés
  • köztartozás-mentesség
  • az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban tudomásul veszi, hogy a más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek a támogatás igénylésénél nem vehető figyelembe.

MIRE HASZNÁLHATÓ FEL A TÁMOGATÁS?

A támogatást az igénylő a lakáscélú jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használhatja fel. Amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékainak – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére is felhasználható. Amennyiben a teljes tartozás összege nem éri el az 1 millió Ft-ot, a különbözetre a kérelmező nem tarthat igényt.

A támogatás egyéb tartozás kiegyenlítésére nem igényelhető.

MEKKORA A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE?

A támogatás összege a 2018. január 1-je után született harmadik és minden egyes további gyermek esetén legfeljebb 1 millió forint.

Abban az esetben, ha a kérelem benyújtásának időpontjában, a lakáscélú jelzáloghitel tőketartozása és járulékainak összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, akkor az igénylő legfeljebb a tőketartozás és járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

HOL IGÉNYELHETŐ?

A kérelmet a járási hivatalnál kell benyújtani. A támogatásra való jogosultság feltételeit igazoló dokumentumok hiánytalan meglétét a járási hivatal, illetve - ha a kérelmet a kormányablaknál nyújtották be - a kormányablak ellenőrzi. A kormányablak a kérelmet mellékleteivel együtt a benyújtást követő napon továbbítja a járási hivatalnak. A járási hivatal vagy - ha a kérelmet a kormányablaknál nyújtották be - a kormányablak a kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek.

Ezt követően, pozitív döntés esetén, a pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára utalja a teljes összeget.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel, ezt az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás igénybevételével történő előtörlesztés esetén a folyósítást követő 10 napon belül a pénzügyi intézmény köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztőrészleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

MI TÖRTÉNIK ELUTASÍTÓ HATÁROZAT ESETÉBEN?

A járási hivatal döntésével szemben másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLY:

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel tartozásainak csökkentéséről.