Gyed Extra

A GYED extra bevezetése újabb mérföldkő volt a családtámogatások történetében.

Az intézkedés négy területe:

- A gyermekgondozási ellátások melletti munkavégzési korlátozások megszűntek a gyermek fél éves kora után. Lehetőség van munkavégzésre a GYED, illetve a GYES folyósítása mellett.

- A gyermekgondozási ellátások egyszerre több gyermek után is igénybe vehetők kistestvér születése esetén.

- A gyermekek a szülők korábbi életkorában való megszületése érdekében az anya vagy az apa is részesülhet két évig a diplomás GYED-ben

- A 2013-tól életbe lépő Munkahelyvédelmi Akció egyrészt megkönnyíti a kisgyermekes anyák visszatérését a munkaerőpiacra, másrészt a munkáltatókat érdekeltté teszi a női munkaerő megtartásában azzal, hogy a kisgyermekes nők foglalkoztatása esetén a munkaadó járulékkedvezményt vehet igénybe.

Továbbá 2014. január 1-től a rendszer a GYED Extra intézkedéscsomagnak köszönhetően már differenciáltan kezeli a visszatérő szülőket a gyermekeik száma alapján, így a 3 és több gyermekesek esetében a munkáltatók által fizetett járulékkedvezmény 1-1 évvel kibővült.

Ki jogosult GYED-re?

A GYED-et  igénybe veheti a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő (anya, apa, örökbefogadó szülő, gyám, szülővel együtt élő házastárs), ha biztosított, vagy a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultság időtartama alatt szűnt meg, és a gyermek születését megelőző  két éven belül 365 napon át biztosított volt.

Hol igényelhetem?

A GYED írásban a munkáltatónál, illetőleg egyéni vállalkozó, őstermelő, önfoglalkoztató esetén a székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalánál, a fővárosban és Pest megyében Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál kell benyújtani.

Hogyan igényelhetem?

A GYED iránti kérelmet írásban „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon két példányban a munkáltatónál kell benyújtani.

Az egyéni vállalkozó, az őstermelő, valamint az önfoglalkoztató az illetékes járási hivatalhoz – regisztrációt követően – elektronikus úton nyújthatja be a kérelmét az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon.

A támogatás összege

A GYED a figyelembe vehető jövedelem naptári napi alapjának 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a.

Amennyiben a szülő egyidejűleg több (különböző korú) gyermek után jogosult gyermekgondozási díjra, akkor a gyermekgondozási díj maximális összege gyermekenként a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. A GYED-ből fizetendő személyi jövedelemadó és nyugdíjjárulék terhére a családi kedvezmény igénybe vehető.

Meddig kaphatom a támogatást?

A GYED legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek 2 éves koráig jár. Ikergyermekek esetén további egy évvel meghosszabbodik a folyósítás.

Mit kell még tudnom?

A szülő 2016. január 1-jétől a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát.

Mikor nem jár a GYED?

 • a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (kivéve: táppénz, CSED, GYED, GYES, GYET, álláskeresési járadék és segély, vállalkozói és munkanélküli járadék, valamint álláskeresést ösztönző juttatás),
 • a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el,
 • a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet) helyezték el, kivéve, ha a szülő újra munkába áll,
 • a jogosult előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztés-, elzárás büntetését tölti.

Kaphatok ellátást méltányosságból?

Igen. Amennyiben a szülő nem rendelkezik a szükséges biztosítási idővel, a kormányhivatal megállapíthat jogosultságot.

Diplomás GYED

Ki jogosult diplomás GYED-re?

A hallgatói GYED-et igénybe veheti az az édesanya, aki:

 • nem rendelkezik 2 éven belül 365 nap biztosítási jogviszonnyal,
 • a gyermeke születését megelőző két éven belül felsőoktatási intézmény nappali képzésén legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (azonban egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe),
 • a gyermeket saját háztartásában neveli,
 • a szülés időpontjában rendelkezik Magyarországon bejelentett lakhellyel,
 • a gyermeke a hallgatói jogviszonya idején vagy annak szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
 • magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára.

Diplomás GYED-re a vér szerinti apa akkor jogosult, ha a fenti jogosultsági feltételeknek megfelel, és a szülő nő meghal, vagy a jogosultsági feltételek valamelyikének nem felel meg, és az általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult.

Hol igényelhetem?

A vér szerinti apa, valamint a szülés napján nem biztosított szülő nő a diplomás GYED iránti kérelmét a lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalához, főváros és Pest megye esetében Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalához kell benyújtani.

Ha az édesanya a gyermek születésének napján biztosított, akkor a diplomás GYED iránti kérelmét a foglalkoztatójához, vagy ha egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató akkor a vállalkozás székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz/XIII. Kerületi Hivatalhoz kell benyújtani.

Hogyan igényelhetem?

Az igénylő a kérelmét az „IGÉNYBEJELENTÉS Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be.

Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, benyújtani:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
 • a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt,
 • valamint, ha az igénylő az EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatát.
 • amennyiben a vér szerinti apa a szülő nő halála miatt igényli az ellátást, mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

Mennyi az ellátás összege:

A felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 70%-a.

A mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70%-a.

Meddig kaphatom az ellátást?

A diplomás GYED a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár.

Mit kell még tudnom?

2016. január 1-jétől az úgynevezett diplomás GYED folyósítása mellett, az ellátás folyósításának 169. napjától lehet korlátlan időtartamban keresőtevékenységet folytatni.

Kaphatok ellátást méltányosságból?

Diplomás GYED vonatkozásában méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.

További információk

A Magyar Államkincstár honlapjának az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásokkal foglalkozó része (www.allamkincstar.gov.hu)

A Magyar Államkincstár oldalán, ide kattintva: