2019-02-22 15:00:00 Rád hagyományozom

A kisgyermekek napközbeni ellátásának új formái

Bölcsődei ellátás (20 hetes kortól – 3 éves korig):

Intézményes típusú ellátási formák:

  • hagyományos bölcsőde
  • mini bölcsőde

Szolgáltatás jellegű ellátások:

  • családi bölcsőde
  • munkahelyi bölcsőde

Bölcsőde

 

 

KI JOGOSULT RÁ?

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A bölcsődék húsz hetes kortól 3 éves korukig fogadják a gyerekeket. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

HOL IGÉNYELHETEM?

Alapvetően a lakcím szerinti illetékes bölcsödénél kell az ellátás iránti kérelmet benyújtani. A felvételi időszak minden egyes bölcsödénél más lehet, ezért érdemes mindenhol külön érdeklődni.

HOGYAN IGÉNYELHETEM?

A felvételnél bekért dokumentumok a különböző bölcsődéknél eltérő lehet.

Amit kérhetnek:

  • munkáltatói igazolás
  • gyermekorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet
  • lakcímkártya
  • TAJ kártya

Pontos tájékoztatást az adott bölcsőde tud adni a szükséges dokumentumokról.

MIT KELL MÉG TUDNOM?

Intézményes komplex szolgáltatás (Bölcsődei szabvány figyelembe vétele, szakképzett szakszemélyzet alkalmazása, tárgyi feltételek), bárhol létrehozható, ha az adott településen legalább 12–14 kisgyermek ellátására jelentkezik igény. Egy bölcsődei csoport működtetéséhez szükséges 2 fő kisgyermeknevelő és egy bölcsődei egységben (1 vagy 2 csoport) 1 fő bölcsődei dajka alkalmazása. Intézményvezető/vezető csak az önálló intézmények, egyesített intézmények, bölcsődei igazgatóságok, illetve azok tagintézményeiben szükséges alkalmazni, azonban a jogszabály lehetővé teszi azt is, hogy a többcélú óvoda-bölcsőde, vagy többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti formában működő intézmények tekintetében, csak a 3 vagy annál több bölcsődei csoport működtetése esetén kell önálló vezető alkalmazása.

 

Mini bölcsőde

 

KI JOGOSULT RÁ?

A mini bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a napközbeni gyermekellátás, ezen belül a bölcsődei ellátás egyik intézménytípusa, amely 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek a 4. életévük betöltését követő augusztus 31-éig maradhatnak a mini bölcsődében. Azok a gyermekek, akik a nevelési év folyamán augusztus 31-éig betöltik 3. életévüket, szeptember 1-étől tesznek eleget óvodai nevelési kötelezettségüknek.

MIT KELL MÉG TUDNOM?

Az új intézménytípus bevezetésével lehetőség nyílik arra, hogy amennyiben a településen legfeljebb 7 kisgyermek – ha valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét, akkor 8 fő - ellátására jelentkezik igény, abban az esetben egy a bölcsődétől egyszerűbb létesítési és működtetési formát (nem a bölcsődei szabvány az irányadó, egyszerűbb feltételeknek kell megfelelni) hozzon létre a települési önkormányzat. A mini bölcsődében csoportonként szükséges 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka alkalmazása. A mini bölcsődében nem szükséges külön vezető alkalmazása, a vezetői feladatokat heti 1 órában a kisgyermeknevelő is elláthatja. A mini bölcsődét lehet szervezetileg akár óvodához is kapcsolni.

http://www.efop311.hu/wp-content/uploads/2018/02/mini_bolcsode_tajekoztato.pdf

Munkahelyi bölcsőde

A munkahelyi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást (szakszerű nevelést, gondozást, étkezést) nyújtó szolgáltatás, amelyet a foglalkoztató tart fenn, vagy munkahelyi bölcsődét a foglalkoztatón kívül a foglalkoztatóval kötött megállapodás alapján más fenntartó is fenntarthat (a foglalkoztatónál keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei bölcsődei ellátásának biztosítására). Az intézkedés célja, hogy a munkahelyi bölcsőde szolgáltatás nyújtásába bevonja azokat a fenntartókat, akik a gyermekek napközben ellátása területén tapasztalatokkal rendelkeznek, elősegítve ezzel további munkahelyi bölcsődék létrehozását.

KI JOGOSULT RÁ?

A munkahelyi bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket, sajátos nevelési igényű gyermekek abban az évben augusztus 31-éig vehetik igénybe az ellátást, amelyben a 6. életévüket betöltik.

MIT KELL MÉG TUDNOM?

Munkahelyi bölcsődét a foglalkozató tulajdonában álló ingatlanban vagy a foglalkoztató által e célra bérelt ingatlanban lehet működtetni és elsősorban a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei részére. A szolgáltatás jellegű – nem intézményi keretek között - munkahelyi bölcsődében az ellátható gyermekek száma legfeljebb 7 fő lehet. Az ellátás biztosításához 1 fő szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő szükséges – a fenntartó döntése alapján -, amennyiben pedig ötnél több gyermek ellátása történik, szükséges plusz 1 fő segítő személy alkalmazása is, azonban az alkalmazás feltételeiben a fenntartó maga dönthet (teljes munkaidős, részmunkaidős, szociális gondozói díjban részesülő személy). A segítő személy munkaidejét a gyermekek napirendjéhez igazítottan kell meghatározni.

http://www.efop311.hu/wp-content/uploads/2018/02/munkahelyi_bolcsode_tajekoztato.pdf

Családi bölcsőde

A családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, melyet a szolgáltatás nyújtója a saját otthonában, vagy más, e célra kialakított helyiségben biztosít, a családi napközi jogutódja a 3 év alatti gyermekek ellátása tekintetében. A családi bölcsőde sajátos nevelési igényű gyermekek számára is nyújtható ellátás. A sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek augusztus 31. napjáig nevelhető a családi bölcsődében, amelyben a 6. életévét betölti.

KI JOGOSULT RÁ?

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A családi bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek a 4. életévük betöltését követő augusztus 31-éig maradhatnak a családi bölcsődében.

Azok a gyermekek, akik a nevelési év folyamán augusztus 31-éig betöltik 3. életévüket, szeptember 1-étől tesznek eleget óvodai nevelési kötelezettségüknek.

HOGYAN IGÉNYELHETEM?

Az adott családi bölcsődét fenntartónál kell a kérelmet benyújtani.

MIT KELL MÉG TUDNOM?

A családi bölcsődében 5 kisgyermek ellátásához 1 fő szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő - fenntartó döntése alapján - alkalmazása szükséges. Az ellátás biztosításának feltétele egy 100 órás tanfolyam elvégzése. Amennyiben 5 főnél több gyermek ellátása történik, abban az esetben a szolgáltatást nyújtó személy mellett szükséges 1 fő segítő személy alkalmazása is, azonban a segítő személy alkalmazásának feltételeiben a fenntartó maga dönthet.

http://www.efop311.hu/wp-content/uploads/2018/02/csaladi_bolcsode_tajekoztato.pdf