2019-08-01 08:00:00 Tony Curtis személyes tárgyai - kiállítás Mátészalkán

TITKOS MENEDÉKHÁZ MŰKÖDTETÉSE

Pályázati felhívás Titkos Menedékház működtetését végző szolgáltató befogadására és állami támogatására Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Tkr.) 4. § (2) a) pontja alapján általános pályázatot hirdet Titkos Menedékházat működtető szolgáltató befogadására és állami támogatására. Az Emberi Erőforrások Minisztere a pályázati eljárás lefolytatásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (továbbiakban: NRSZH) bízza meg.I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A pályázat célja:

Magyarország közigazgatási területén működő Titkos Menedékház három évre történő befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához évente pénzügyi források biztosítása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 16 000 000 Ft, azaz tizenhatmillió Ft a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 04. jogcímcsoport "Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozása” fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-azonosító: 281334, kormányzati funkciók rendje szerinti besorolás: 107020) terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás összege Titkos Menedékház működtetésére 16 000 000, azaz tizenhatmillió Ft/év.

A Tkr. 1. § alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást nyújt a szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, intézmények, ellátást nyújtó székhelyek, telephelyek (a továbbiakban együtt: szolgáltató) fenntartóinak.

3. Pályázók köre

Pályázatot nyújthat be Tkr.1. § (2) a) pontja és (3) bekezdése alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § s)pontja szerinti személy vagy szervezet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kivételével. A helyi önkormányzatok társulása által fenntartott szolgáltató esetén az e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot (a továbbiakban együtt: székhely szerinti helyi önkormányzat) illetik, illetve terhelik. A székhely szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot, köti meg a finanszírozási szerződést, a támogatást a székhely szerinti helyi önkormányzatnak kell folyósítani, és azzal a székhely szerinti helyi önkormányzat számol el.

4. Finanszírozási időszak

A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 145/C § alapján a titkos menedékházak működtetését az állam - jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott - fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja. A finanszírozási szerződést - ha jogszabály másként nem rendelkezik - három évre kell megkötni. Az éves támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg. Jelen pályázatot érintően a finanszírozási időszak a 2016. január 01-től 2018. december 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben a befogadott folyamatosan teljesíti a kiírás feltételeit.

5. A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatot a szolgáltató fenntartójának elektronikus úton kell benyújtania az NRSZH részére a kriziskp@nrszh.hu e-mailen keresztül.

6. A pályázatok benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok

Az alábbi dokumentumokat elektronikus úton szükséges beküldeni: - a szolgáltatónak a pályázat benyújtásakor hatályos szakmai szabályozásnak megfelelő módon elkészített szakmai programját; - a szolgáltatónak a finanszírozási időszakra elkészített pénzügyi-gazdálkodási tervét, - a pályázó szolgáltatói nyilvántartási bejegyzést, vagy a hatóság által érkeztetett bejegyzési kérelmet, - a pályázó és - ha a szolgáltató jogi személy - a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása, - a pályázónak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján benyújtandó nyilatkozatát, és - a nyilatkozat tartalmától függően - közzétételi kérelmét. - a titkos menedékház elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá - ha a tulajdoni lap másolata a használati jogcímet nem igazolja - a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát.

7. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok beadási határideje 2016. március 30. (23:59 perc). Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a kriziskp@nrszh.hu e-mail címre, határidőn belül megküldésre került.

8. A pályázatok érvényességének ellenőrzése

A benyújtott pályázatot az NRSZH elektronikus rendszere iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A formai ellenőrzés a beadást követő 7. napig történik meg. A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak: a) a pályázat a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül, s a pályázati kiírásban meghatározott módon került benyújtásra, b) az igényelt költségvetési támogatás mértéke nem haladja meg a kiírásban szereplő maximálisan igényelhető mértéket, c) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik. Ha nem a Tkr.1. § (2) a) és (3) bekezdés szerinti fenntartó nyújtotta be a pályázatot, az érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye.

9. Hiánypótlás módja

Hiányosan beadott pályázat esetén a Hivatal a pályázót egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra hívja fel a pályázati űrlapon megadott fenntartói kapcsolattartó e-mail címen. A hiánypótlás teljesítésének határideje az értesítés tárhelyre érkezésétől számított 8 nap. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját. Teljesítettnek az a hiánypótlás minősül, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 8 napon belül (a határidő utolsó napján 23:59 óráig) az NRSZH részére elektronikus úton megküldésre került. Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon és az abban megjelölt határidőre tett eleget, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az esetben az NRSZH megállapítja a pályázat érvénytelenségét és annak okát, majd a pályázatot a megállapításával együtt átadja a pályázati bizottságnak. A pályázati bizottság a miniszter számára továbbítja az érvénytelenné nyilvánítást, s a miniszter dönt a végleges érvénytelenítésről. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

10. Az elbírálásnál figyelembe vett szakmai szempontrendszer

- A benyújtott szakmai programban foglaltak - így a szolgáltatáselemek, tevékenységek, valamint a szakmai program megvalósításának várható következményei - illeszkednek a titkos menedékházat igénybe vevők szükségleteihez. - A költségvetés megalapozottsága, áttekinthető, teljesíthető, arányos volta. - Költséghatékonyság - a javasolt kiadások szükségessége, indokoltsága. - A kiadások összhangban állnak a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel. - A szakmai program (hatályos jogszabályok alapján) megalapozottsága, szakmai protokollhoz illeszkedése. - Az elbírálás során előnyt élveznek a Titkos menedékházat már működtető fenntartók. - Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki több mint 20 férőhelyes krízisközpont működtetését vállalja.

11. A Pályázati Bizottság nem javasolja támogatásra azon pályázót, amely - nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, - nem megalapozott pénzügyi-gazdálkodási tervet nyújtott be, azaz a tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel valamint a vállalt feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak, - a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott.

12. A Pályázati Bizottság javaslata, Miniszteri döntés meghozatala

A bizottság javaslatát az NRSZH 8 napon belül döntésre terjeszti fel a miniszternek, aki 8 napon belül dönt a pályázók személyéről, valamint a működési támogatás összegéről. A Tkr. 7. § (5) bekezdés értelmében az NRSZH a döntésről a miniszteri döntést követő 8 napon belül elektronikus úton értesíti a pályázókat. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indoklását. A döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. A befogadási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

13. Szerződéskötés A támogatás igénybevételére a tárgyévre kötött finanszírozási szerződés alapján van mód. A finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a pályázónak az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie. Az NRSZH a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, az NRSZH a fenntartót 8 napos határidővel, egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra szólítja fel. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőtől számított további 30 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A finanszírozási szerződést az NRSZH köti meg a fenntartóval, amennyiben a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel a pályázati kiírásban megadott határidőn belül teljesül. Finanszírozási szerződés minta az 1.sz. mellékletben jelenik meg.

14. Működési támogatás folyósítása

A nyertes pályázóval kötött finanszírozási szerződés alapján a szerződésben meghatározott támogatási összeget a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság, magyarországi székhellyel nem rendelkező fenntartó esetén a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága folyósítja. A működési támogatások összegét a Hivatal a naptári negyedévet megelőző hónap 25. napjáig, az első negyedévben január 20-áig, év közben megkötött finanszírozási szerződés esetén soron kívül, a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 5. napjáig utalja át a folyósító igazgatóságoknak, egyidejűleg elektronikus úton átadja a folyósításhoz szükséges adatokat. A folyósító igazgatóság a tárgyévi működési támogatást negyedévenként, a finanszírozási szerződésben meghatározott részletekben, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben január 31-éig folyósítja. Év közben megkötött finanszírozási szerződés esetén a tárgyévi működési támogatás első részletét soron kívül, a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig kell folyósítani.

15. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be az NRSZH részére a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az aláírt elszámolást postai úton meg kell megküldeni az NRSZH részére. Az elszámolást az NRSZH megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén - egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel. Az elszámolások elfogadásáról az NRSZH a beérkezést követő 30 napon belül dönt. A döntésről a döntés meghozatalától számított 5 napon belül postai úton értesíti fenntartót, valamint elektronikus levélben - az elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével - a folyósító és az ellenőrző igazgatóságot. Az NRSZH az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás nem állapítható meg. A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításáról szóló éves elszámolást a finanszírozási szerződés és melléklete tartalmazza.

A benyújtott pályázatok szakmai és tartalmi elemeit kizárólag az alábbiakban részletezett tájékoztató adatok felhasználásával fogadjuk el.

II. SZAKMAI ÉS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

1. A pályázat célja A titkos menedékház szolgáltatás finanszírozása. A titkos menedékház befogadja a kapcsolati erőszak miatt krízishelyzetbe került, illetve otthontalanná vált bántalmazottat és gyermekét, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 51. § 5) bekezdés szerinti bántalmazott családot. A titkos menedékház legfeljebb hat hónap időtartamra: - lakhatást biztosít, és szükség esetén biztosítja az étkeztetést, a ruházattal való ellátást, a mentálhigiénés ellátást, valamint segítséget nyújt az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréshez, - közreműködik - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - a titkos menedékház szolgáltatást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család, az egyén helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében, - segítséget nyújt a bántalmazás következtében kialakult pszichés sérülések kezelésében és jogi tanácsadással segíti az ellátott személy érdekeinek védelmét.

2. Célcsoport A titkos menedékház azon érintettek, áldozatok számára nyújt speciális szolgáltatásokat, akik a kapcsolati erőszak következtében olyan krízishelyzetbe kerültek, amely során a kialakult helyzetet sem a helyi szociális és gyermekvédelmi rendszer, valamint az ezen intézményekhez kapcsolódó jelzőrendszeri tagok, sem pedig az érintett bántalmazottak természetes támogató rendszere nem tudnak megfelelően megoldani. Ezen belül szolgáltatást nyújt a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerint bántalmazottnak minősülő személyeknek és azon velük egy háztartásban élő személyeknek, akiknek tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján kötelesek. A titkos menedékház elsősorban a közvetlen életveszély elől menekülő áldozatokat fogadja.

3. Kötelező tevékenységek: A támogatott tevékenységek a szakmai protokollban részletezettek szerinti kötelező elemek, amelyek a finanszírozás alapját képezik. Ezen felül választható támogatott tevékenységeket is megjelölhet a pályázó.

Kötelező elemek: - A szolgáltatást igénybe vevők fizikai (élelmiszer, tisztálkodási, tisztítószerek, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, szállás) ellátása a családok átmeneti otthonának rendszerén belül, szükség esetén egyéb szükségletek kielégítése (ruha, ágynemű huzat, gyógyszer), az ügyintézésekhez kapcsolódó járulékos költségek (utazás, illetékek), a gyermekek iskoláztatásához elengedhetetlen eszközök biztosítása. - Esetmenedzser/szociális munkás: fogadja a bántalmazottat, kidolgozza a krízishelyzet megszüntetéséhez szükséges cselekvési tervet, meghatározza az egyes szakemberek feladatait, képviseli a bántalmazott érdekeit; - Pszichológus/mentálhigiénés tanácsadó: segítséget nyújt a pszichés sérülések feldolgozásában, a krízishelyzet megszüntetésében; - Jogász: segítséget nyújt a hiányzó dokumentumok beszerzésében, segít a rendőrségi eljárások megindításában és figyelemmel kísérésében, tájékoztat a kiskorúakkal kapcsolatos speciális feladatokról

4. Pályázattal kapcsolatos egyéb információk

A pályázattal kapcsolatos további szakmai felvilágosítást az NRSZH Szociális Szakmafejlesztési Főosztályának munkatársai biztosítanak, a következők szerint: Guzsal Diána +36-1/462-6653 guzsald@nrszh.hu Köller Zsófia +36-30-584-9048 kollerzs@nrszh.hu http://www.kormany.hu